Bent u voorbereid op het aantrekken van de woningmarkt?

nieuws

De woningmarkt is alweer enkele jaren in mineur. De prijzen zijn fors gedaald en het aantal transacties gehalveerd. Deze ontwikkeling stemt velen somber. Toch is er weinig reden om te twijfelen dat de woningmarkt weer aan gaat trekken. Voor de nabije toekomst staan er veel seinen op groen. Voor gemeenten en projectontwikkelaars is het strategisch om daar nu al op voor te sorteren. Op het moment dat de woningmarkt weer aantrekt zijn de partijen die hier optimaal op hebben voorgesorteerd spekkoper.

Groen licht voor de woningmarkt
In 2008 waren er drie belangrijke factoren waardoor een ernstige crisis ontstond op de woningmarkt. In de eerste plaats waren de woningprijzen te hoog opgelopen waardoor starters steeds moeilijker een woning konden kopen. In de tweede plaats werd het door de financiële crisis aanzienlijk moeilijker om een lening te krijgen. En in de derde plaats ontstond er ook nog een economische crisis waardoor het consumentenvertrouwen sterk daalde.
Als we deze zelfde factoren op dit moment beschouwen is de constatering dat de situatie aanzienlijk verbeterd is. Zo zijn de woningprijzen inmiddels met 20% gedaald waardoor een steeds grotere groep weer in aanmerking komt voor de aankoop van een woning. Daarnaast is het consumentenvertrouwen sinds het vierde kwartaal van 2012 verbeterd en verwacht het CPB vanaf 2014 weer een lichte economische groei. Op de financiële markten lijkt de rust langzaam terug te keren. Daar komt bij dat er in grote delen van Nederland nog steeds een tekort aan woningen bestaat. Niet alleen in kwalitatief opzicht, maar ook kwantitatief. Ook het aantal huishoudens zal in diverse regio’s nog aanzienlijk toenemen.

Wanneer trekt de woningmarkt aan?
Gezien bovenstaande constateringen ligt het in de reden dat de woningmarkt binnen afzienbare termijn aantrekt. Maar wanneer dit precies is weet natuurlijk niemand. De kans is wel aanzienlijk dat nog dit jaar of anders volgend jaar het herstel op zal treden. Het tempo waarin de woningmarkt aan gaat trekken zal sterk afhangen van de economische ontwikkeling. Bij een normale economische groei zal de toename van de vraag sterker zijn dan als de economie voort blijft kwakkelen. Daarbij zal sprake zijn van forse regionale verschillen.

Zorg dat er een toekomstgericht uitvoeringsplan klaar ligt
De gemeenten en projectontwikkelaars die goed voorbereid zijn kunnen maximaal profiteren van het aantrekken van de woningmarkt. Een uitvoeringsplan dat direct in werking kan treden voorziet hier in. Deze dient bij voorkeur uit te gaan van verschillende economische scenario’s. Voor gemeenten is het van belang het uitvoeringsplan te richten op die woonmilieus en woningtypen waar de stad behoefte aan heeft en die de ruimtelijk-economische positie versterken. Dit is met name van belang omdat veel vigerende woningbouwplannen zijn gericht op de mogelijkheden die de huidige crisis nog biedt. Bovendien zullen veel woningplannen van voor de crisis niet meer aansluiten op de behoeften van de consumenten. De woningmarkt heeft welliswaar enkele jaren stilgestaan, maar de maatschappij niet.
In het uitvoeringsplan ligt de focus van de woningbouwprojecten op de belangrijke opgaven voor de toekomst. Selecteer nu al de locaties en projecten die het meest bijdragen aan de gewenste duurzame ontwikkeling van de stad, benoem passende en innovatieve woonproducten en benader partijen die daarin willen investeren. Veel meer dan vroeger zal het ook gaan om een aanpassing van de bestaande voorraad en binnenstedelijk bouwen. Op deze manier wordt gewerkt aan aantrekkelijke woongebieden en een sterke economische concurrentiepositie van de gemeente. Ook niet onbelangrijk: het uitvoeringsplan is een goed handvat in de promotie van de projecten richting investeerders en ontwikkelaars.
Ook voor projectontwikkelaars is het toekomstgerichte uitvoeringsplan een geschikte manier om optimaal in te spelen op de kansen die zich voordoen als de woningmarkt weer aantrekt. Hier ligt het accent echter vooral op regio’s en locaties waar de markt naar verwachting kansrijk zal zijn. Tevens op de productmarktcombinaties die hier optimaal op inspelen.

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Verstedelijking op de tast

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde. Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe Lees meer

De ene krimp is de andere niet

Krimpproblematiek staat stevig op de agenda. Daarbij wordt vaak gerefereerd naar de ‘bekende’ krimpregio’s als Parkstad Limburg en Noordoost-Groningen. Lokale politici zijn doordrongen van het Lees meer