Column Pieter van der Heijde; Selectie topcentra cruciaal voor internationale concurrentiekracht

nieuws

In de verstedelijkte gebieden in Nederland is sprake van polycentrische systemen die bestaan uit een groot aantal centra. Zo telt de Randstad historische en nieuwe centra van enige substantie. In de andere stedelijke gebieden is dit aantal (relatief) minder groot, maar nog steeds aanzienlijk. Als gevolg van deze situatie zijn de aanwezige centrumstedelijke functies sterk verdeeld. Dit gaat ten koste van het grootstedelijke karakter van de afzonderlijke centra. Door de versnippering van kantoren en bovenstedelijke voorzieningen op het gebied van winkels en cultuur is de agglomeratiekracht en aantrekkelijkheid van de individuele centrumgebieden veel kleiner dan wanneer sprake was geweest van een beperkter aantal centra. Dit gaat ten koste van de internationale concurrentiekracht. Om deze te verbeteren is selectie van een beperkt aantal topcentra noodzakelijk.

Door een beperkt aantal internationale centra te selecteren en hier de vestiging van belangrijke economische functies en voorzieningen te faciliteren neemt de agglomeratiekracht en uitstraling van deze centra toe. Hierbij is van belang om voldoende onderscheid aan te brengen in het vestigingsklimaat van de verschillende centra. Daarnaast vraagt dit van de overheid om een hoogwaardige aansluiting op de vliegvelden en het Europese HSL-netwerk. Tevens om forse investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte. Instellingen met een internationaal karakter dienen zoveel mogelijk in de geselecteerde centra gesitueerd te worden. Ook het multifunctionele karakter is van groot belang. Alleen door menging van stedelijke functies ontstaat een dynamisch en aantrekkelijk hoogstedelijk leefklimaat. Zo is bijvoorbeeld de functionele samenstelling van de Zuidas te eenzijdig. Door hier een substantieel metrage winkels, cultuur en horeca aan toe te voegen zal de leefbaarheid en uitstraling van dit gebied sterk verbeteren. Dit kan alleen maar door de uitbreiding van deze functies in omliggende gebieden tegen te gaan. Naast de selectie van internationale centra dient een tweede categorie centra geselecteerd te worden. Hierbij kan het criterium zijn dat deze nationale betekenis hebben. In lijn met een dergelijke indeling zijn een derde en vierde categorie centra dan van regionale of lokale betekenis. Een dergelijke indeling maakt het mogelijk om investeringen van zowel de publieke als private sector te concentreren in specifieke centra. Het ruimtelijk-economische systeem van de stedelijke gebieden in Nederland kan hierdoor sterk verbeteren waardoor de internationale concurrentiepositie toeneemt.

Pieter van der Heijde

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Verstedelijking op de tast

De Nederlandse ruimtelijke ordening loopt zich warm voor de volgende verstedelijkingsronde. Het Ministerie van VROM is in gesprek met gemeenten en regio’s over de nieuwe Lees meer