Pieter van der Heijde promoveert op onderzoek naar nieuwe centra in Nederland

nieuws

Op 12 december jl. is Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning, gepromoveerd op een onderzoek naar het ontstaan van nieuwe centra in Nederland. Hij is hiermee de derde medewerker van het bureau die is gepromoveerd. Zijn onderzoek toont allereerst aan waar in Nederland nieuwe centra zijn ontstaan en hoe deze zich ruimtelijk en functioneel kenmerken. Vervolgens is onderzocht welke krachten tussen de diverse overheden onderling alsook tussen overheid en private partijen bepalend zijn geweest voor de realisatie van vastgoed in nieuwe centra. Hiertoe is het ontwikkelingsproces geanalyseerd van Centrum Leyweg en Nieuw Laakhaven in Den Haag, en Centrum Kanaleneiland en Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. Uit het onderzoek blijkt ondermeer dat gemeenten zeer bepalend zijn in het ontwikkelingsproces van nieuwe centra en dat de rol van private partijen en hogere overheden beperkt is.

Nederland is sinds de Tweede Wereldoorlog sterk verstedelijkt met omvangrijke woongebieden en bedrijventerreinen aan de flanken van de stad. Hoewel het overheidsbeleid vooral gericht was op versterking van de binnensteden, zijn er in deze periode toch veel nieuwe centra ontstaan. Nieuwe Centra zijn gedefinieerd als de grootste concentraties aan centrumstedelijke functies in een stadsgewest met een multifunctionele invulling alsmede bovenwijkse voorzieningen op locaties waar voorheen geen sprake was van een stedelijk centrum. Over de kenmerken van nieuwe centra in Nederland is nog weinig gepubliceerd. Ook was er vrijwel niets bekend over hoe het krachtenveld tussen de diverse actoren het ontstaan van deze nieuwe centra heeft bepaald.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat nieuwe centra in Nederland de resultante zijn van de ambitie van lokale overheden om de ruimtelijk-economische positie van hun steden te versterken door proactief in te spelen op de groei van de bevolking en de economie, en deze te combineren met centrifugale krachten die zich voordoen in het stedelijk gebied. De gemeenten blijken zeer bepalend te zijn in de planning, het functionele programma en de stedenbouw van nieuwe centra. De hogere overheden spelen hierbij nauwelijks een rol en ook de invloed van private partijen is veel minder groot dan verwacht. Voor een optimale ontwikkeling van nieuwe centra is het van belang dat de hogere overheden meer sturen op de hoofdlijnen van het programma van nieuwe centra, en dat de marktkennis en expertise van private partijen beter tot zijn recht komen. Dit is met name van belang omdat nieuwe centra, door hun multifunctionele karakter en de mogelijkheden voor intensief ruimtegebruik, een belangrijke functie hebben voor de verstedelijking en versterking van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse stadsregio’s.

U kunt het boek ‘Nieuwe centra in Nederland; het krachtenspel in de arena van de stedelijke ontwikkeling’ bestellen door een email te sturen naar amsterdam@stedplan.nl

Nieuwe centra in Nederland:
• Beschrijving van de resultaten van een grootschalig onderzoek naar nieuwe centra in Nederland.
• Geeft inzicht in de ligging, de soorten en kenmerken van nieuwe centra.
• Belicht het machtspel tussen de overheid en private partijen dat heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe centra.
• Over nieuwe centra in Nederland is niet eerder een boek gepubliceerd.
• Toegankelijk geschreven voor een ruime doelgroep.
• Zowel een interessant lees- als kijkboek.
• Rijk geïllustreerd met ruim 150 kleurenafbeeldingen van nieuwe centra en stedenbouwkundige ontwerpen.
• Elke afbeelding is voorzien van uitgebreide beschrijving.
• Biedt nieuwe inzichten voor de stedelijke ontwikkeling in Nederland.
• 423 pagina’s.
• Kosten: € 35,00 exclusief BTW en € 6,95 verzendkosten.

Nieuwe centra in Nederland

 

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Winkelcentra stadsrand nieuw zorgenkind

Reddingsplannen voor de binnenstad volstaan niet. Grote winkelcentra in buitenwijken blijken nog méér risico te lopen. Vergrijzing en een internetgevoelig winkelbestand maken ook gemeenten buiten Lees meer