Minister Schultz van Haegen wil aanpassing Ladder voor Duurzame Verstedelijking

nieuws

De minister van Infrastructuur & Milieu heeft in haar brief van 23 november 2015 aan de Tweede Kamer het voornemen kenbaar gemaakt om de Ladder voor Duurzame Verstelijking aan te passen. Provincies, gemeenten en ontwikkelaars ervaren diverse knelpunten bij de toepassing van de Ladder. Tegelijkertijd wordt de Ladder ook ervaren als een doeltreffend middel om te sturen op overprogrammering en het voorkomen van leegstand. Naar verwachting treedt de nieuwe wet in 2017 in werking. Tot die tijd is een onderbouwing volgens de huidige wetgeving en gerelateerde jurisprudentie noodzakelijk.

De minister concludeert dat de knelpunten met name zijn gericht op het onduidelijke begrippenkader, de toepassing van de Ladder bij globale en flexibele bestemmingspannen, de onderzoekslasten en de regionale afstemming. Mogelijk wordt het begrip ‘actuele regionale behoefte’ vervangen door het begrip ‘nut en noodzaak’.  Het knelpunt van de onderzoekslasten wordt voor zover mogelijk in het huidige wettelijke systeem aangepakt. De regionale afstemming en samenwerking dient nog beter geborgd te worden. Vooral de provincies spelen hierbij een belangrijke rol. De inzet van de minister is om de aangepaste Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening per 1 januari 2017 in werking te laten treden. Deze dient dan al ‘Omgevingswetproof’ te zijn zodat deze in principe zonder inhoudelijke wijziging kan worden ingepast in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), een van de uitvoeringsbesluiten onder de Omgevingswet.

Bureau Stedelijke Planning is marktleider op het gebied van de Ladder en levert in dit kader onderzoek en advies aan overheden en marktpartijen. Wij verrichten 50 Ladder-onderbouwingen per jaar en ondersteunen tevens doorlopend gemeenten en ontwikkelaars in Raad van State procedures. Bureau Stedelijke Planning werkt in dit kader samen met diverse vooraanstaande advocatenkantoren zoals Stibbe, Poelmann van de Broek, Pels Rijcken, Straatman Koster, Loyens & Loeff en Lexence. De Provincie Noord-Holland gebruikt onze Ladderonderbouwingen als voorbeeld voor gemeenten.

 

PUBLICATIE CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie