Grootste woningtekort buiten de grote stad

nieuws

Dat blijkt uit het onderzoek uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning en de TU Delft. De animo om te verhuizen is nog nooit zo groot geweest; het gaat om mensen die willen en kunnen verhuizen. Hierdoor is er een tekort ontstaan aan middeldure en dure koopwoningen voor doorstromende stellen, gezinnen en emtpy-nesters. De vraag blijft traditioneel als het om het type woning gaat; het merendeel (ca. 60%) zoekt nog steeds een grondgebonden woning. De rij- en hoekwoning is in dat segment nog steeds het populairst. Ze willen wonen in de nabijheid van voorzieningen. De rustige woonwijk in stad (buiten centrum) of dorp is het meest geliefd.

Gewenst woonmilieu naar grootte woonplaats

nvb001
Bron: Woon2015 Bewerking Bureau Stedelijke Planning 2016

Dalend aanbod
Tegenover deze vraag staat een te beperkt aanbod. Landelijk worden er in 2016, naar verwachting, 10.000 bouwvergunningen minder aangevraagd dan in 2015. Het aantal aanvragen komt uit op 43.000 woningen tegen 53.000 in 2015. De daling verrast, omdat juist in de gebieden waar de markt het sterkst is (Provincie Noord Holland en Utrecht) het aantal aanvragen voor bouwvergunningen het sterkst afneemt. Een tekort aan bouwlocaties is hier de oorzaak van.

Bouwvergunningen naar opdrachtgever
nvb002
Bron: CBS Statline 2016

Transformatie helpt, maar een beetje
Transformatie van leegstaande gebouwen leverde de afgelopen jaren gemiddeld tussen de 6.000 en 8.000 woningen per jaar op. Een combinatie van veel gunstig gelegen leegstaande objecten, de sterk aantrekkende woningmarkt, aanpassing van de regelgeving en routine in de transformatie-aanpak maakten dit succes mogelijk. Het aantal transformatie-woningen neemt in de naaste toekomst af. Op lange termijn is de verwachting dat toevoeging door gebouwen-transformatie terug gaat naar een niveau van 3.000 tot 4.000 woningen per jaar. Hoofdoorzaak is het feit dat aantal gunstig gelegen leegstaande gebouwen in aantrekkelijke marktgebieden snel afneemt. Grote steden als Den Haag en Amsterdam melden dit fenomeen al.

Opgave tot 2025
De opgave is groot. Voorzien in de woningbehoefte vergt een jaarlijkse gemiddelde toevoeging van ca. 80.000 woningen tot 2020 aan de bestaande voorraad. In de periode 2020 tot 2025 zijn jaarlijks 70.000 extra woningen nodig. In de periode 2025 tot 2040 daalt pas de nieuwbouwvraag door de vergrijzing. De extra woningen zijn nodig om de huishoudensgroei op te vangen (tot 2020 ca. 60.000 per jaar) en om de onttrekkingen aan de voorraad te compenseren (ca. 20.000 per jaar). De productie van 43.000 nieuwbouwwoningen schiet daarbij ernstig tekort. Ook op lange termijn houden die tekorten aan.

Vooruit geef gas!
De provincies Noord Holland en Utrecht kampen met een substantieel tekort aan (harde) plancapaciteit. In de provincie Noord Holland is er een tekort van 65.000 woningen aan plancapaciteit en in de provincie Utrecht van 28.000 woningen. De overige provincies hebben in beginsel voldoende plancapaciteit om te voorzien in de huishoudensgroei tot 2040. Daar gaat het erom om de plancapaciteit tijdig om te zetten in kwalitatief goede en uitvoerbare concrete plannen. Gas geven is hier juiste recept.

Regionale huishoudensprognose tot 2040 vergeleken met de plancapaciteit
nvb003
Bron: Woon2015 bewerking Bureau Stedelijke Planning 2016

Kwalitatieve mismatch
De tekorten worden nog groter als de kwalitatieve vraag wordt meegenomen. Een deel van de plancapaciteit voldoet niet aan de kwalitatieve vraag. Veel plannen liggen te ver buiten de invloedssfeer van de grote steden om te voorzien in de vraag naar centrum stedelijke en groen stedelijke locaties en zijn tegelijkertijd te grootschalig van opzet om te voorzien in de vraag naar dorpse en landelijk woonmilieus.

Woonmilieutekort analyse naar woningtype
nvb004
Bron: Woon 2015 bewerking Bureau Stedelijke Planning 2016

PUBLICATIE Deel deze pagina

gerelateerde informatie