Evaluatie en monitoring

product

Woonbeleid is complex en het formuleren van een optimale strategie vraagt meestal een forse investering in geld en tijd. Daarom is het van belang na enige tijd te analyseren of de beoogde doelstellingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Bureau Stedelijke Planning voert evaluaties en monitoring uit naar de effectiviteit van woonbeleid en woningprojecten. De uitkomsten bieden handvatten voor bijsturing van het beleid of project.

Eenduidig toetsingskader
Samen met de opdrachtgever stellen wij vast wat er precies geëvalueerd dient te worden en wat de beleidsdoelstellingen waren. Vervolgens koppelen wij kwalitatief en kwantitatief meetbare indicatoren aan het toetsingskader. We hebben diverse technieken beschikbaar om de benodigde data te verzamelen en de impact te meten. Wij maken onder meer gebruik van kosten-batenanalyses, (online) enquêtes, interviews met sleutelinformanten, data-analyse & modellering, analyse van beleidsdocumenten en casestudies. Onze methode houdt rekening met externe factoren die mogelijk bijdragen aan het beoogde doel. Ook identificeren wij onbedoelde positieve en negatieve effecten van het beleid.

Leren en bijsturen
Deze aanpak levert inzicht in de bewonerstevredenheid, kosteneffectiviteit en diverse stedelijke effecten zoals een toename van woningwaarden en afname van de criminaliteit. We presenteren de uitkomsten in overzichtelijke rapporten die in één oogopslag de belangrijkste leerpunten voor bestuur, directie en andere betrokkenen inzichtelijk maken.

Wij voeren zowel eenmalige evaluaties als periodieke monitoring uit. Hierdoor is tussentijdse bijsturing van de strategie en projecten mogelijk.

Deel deze pagina