Gebiedsstrategie voor structurele aanpak leegstand kantoren

product

Een van de acties die gemeenten ondernemen om grootschalige leegstand te verminderen is transformatie van kantoren. Structurele leegstand kan immers ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving. Op korte termijn lijkt het verstandig leegstaand vastgoed zo snel mogelijk te vullen met een nieuwe functie. Maar de locatie van het pand is niet altijd geschikt voor die nieuwe functie. Denk aan wonen in een kantoor bij de uitrit van een snelweg. Bovendien kan invulling op de ene plek leegstand op een andere plek veroorzaken. Bureau Stedelijke Planning kiest voor een integrale, gebiedsmatige aanpak waarbij verschillende initiatieven binnen de gemeente tegen elkaar worden afgewogen om te komen tot een gebiedsstrategie. We hebben daarvoor een speciale methodiek ontwikkeld.

De juiste vragen
De gebiedsstrategie is de uitkomst van een aantal vragen.
Welke functies passen bij de gewenste ontwikkeling van het gebied?
Wat is het marktperspectief van deze functies?
Wat zijn de transformatiemogelijkheden van de (toekomstig) leegstaande panden?
Welke instrumenten zijn beschikbaar om leegstand aan te pakken?
Welke gemeentelijke inzet levert het meest op in termen van kwaliteit, financieel rendement en imago?

Integrale benadering
Onze integrale benadering begint met het opstellen van een gebiedsprofiel, waarin de gemeentelijke ambities, het beleid, de marktmogelijkheden, de kansen en beperkingen van het gebied bondig in kaart worden gebracht. Hieruit volgt het gewenste en meest kansrijke programma voor het gebied, en tevens inzicht in eventuele nieuwe functies voor leegstaand vastgoed. Vervolgens stellen we samen een leegstandsprofiel op. We zoomen vooral in op leegstaande sleutelpanden die het meest bijdragen aan de doelstellingen van het gebiedsprofiel. Zo wordt inzichtelijk waar de echte kansen liggen voor transformatie. Voor het bepalen van de marktmogelijkheden analyseren we bestaande plannen van initiatiefnemers voor hergebruik.

Gebiedsstrategie
Met behulp van een afwegingskader wordt de regierol van de gemeente bepaald en selecteren we prioritaire leegstaande panden en instrumenten uit de toolbox. Dit leidt tot een gebiedsstrategie waarin wenselijkheid en haalbaarheid tegen elkaar zijn afgewogen.

Belangrijke voordelen
Efficiënt – De stappen kunnen snel worden doorlopen met een relatief kleine projectgroep.
Niet ad-hoc – De aanpak dwingt om op gebiedsniveau te (blijven) denken en niet te verzanden in ad-hocoplossingen op pandniveau.
Overzicht – De aanpak brengt de kansen en ambities in kaart, waarbij beleid, markt, beperkingen en kwaliteiten op elkaar worden afgestemd.
Rol gemeente – De methodiek faciliteert de gemeente om intern en bestuurlijk een discussie te voeren over de gewenste mate van regie door de gemeente.

Voor meer informatie:
Drs. Pieter van der Heijde, pvdh@stedplan.nl, 06-51496248

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pvdh@stedplan.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Toolbox Wijkeconomie

De toolbox wijkeconomie “Groeten uit…” koppelt onze expertise op het gebied van wijkeconomie aan frisse en onverwachte invalshoeken om de economische potentie van een wijk Lees meer