Programmering werklocaties

product

Bureau Stedelijke Planning adviseert vanuit verschillende invalshoeken over de optimale ruimtelijk-functionele programmering van uw werklocaties. Hiermee sluit uw ontwikkeling optimaal aan op de behoeften van de toekomstige eindgebruikers en draagt het programma op duurzame wijze bij aan het functioneren van de stad. Bovendien versnelt deze aanpak de realisatie. Een goede programmering steunt op zes pijlers:

  1. Optimale afstemming op de marktbehoeften, het beleid en eindgebruikers.

Op basis van marktonderzoek brengen wij allereerst de toekomstige vraag, het toekomstige aanbod en de marktruimte in beeld. Met marktonderzoek wordt tevens de basis gelegd voor een succesvolle ruimtelijke onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking die noodzakelijk is voor de uiteindelijke wijziging van het bestemmingsplan.

  1. Gebruik maken van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van de locatie.

Brengt de fysieke kenmerken van de locatie in kaart, zoals de ligging in de stad, de functie van omliggende buurten, specifieke kwaliteiten, de bereikbaarheid over de weg en met het openbaar vervoer. Wat maakt de locatie bijzonder en bij welke groepen eindgebruikers sluiten de kenmerken van de locatie optimaal aan?

  1. Bevorderen van de financiële haalbaarheid.

Op hoofdlijnen wordt bepaald in hoeverre het financieel haalbaar is de ontwikkelstrategie uit te voeren.

  1. Versterken van de synergie.

Ook op werklocaties is steeds vaker sprake van multifunctionaliteit. Bij functiemenging is het belangrijk dat de functies elkaar versterken. Synergie tussen functies leidt tot hogere omzet, levendigheid en leefbaarheid. Ook het combineren van wonen en werken is in een aantal gevallen mogelijk. Dit is echter wel maatwerk. Lang niet alle bedrijfssectoren zijn hiervoor geschikt.

  1. Bevorderen van het draagvlak.

Aandacht voor de specifieke behoeften van verschillende doelgroepen is essentieel (de inclusieve stad). Wij zorgen daarom dat het programma in goede samenspraak met de bevolking en andere stakeholders tot stand komt.

Deze aanpak vanuit verschillende invalshoeken zorgt dat de programmering van een werklocatie optimaal aansluit op de behoeften van de toekomstige eindgebruikers, in belangrijke mate bijdraagt aan het functioneren van de stad, financieel haalbaar is en vlot doorgang kan vinden. De systematische aandacht voor afzetmogelijkheden, economisch functioneren, duurzaamheid en draagvlak bij de bevolking en andere stakeholders is de beste garantie voor een toekomstbestendige werklocatie.

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina