Actualisatie strategie bedrijventerreinen Den Haag

In de afgelopen periode is de economie en de vraag naar ruimte op bedrijventerreinen structureel veranderd. Den Haag heeft dan ook behoefte aan een nieuwe bedrijventerreinenstrategie die inspeelt op de huidige trends en ontwikkelingen (zoals functiemenging) en rekening houdt met de forse groeiambitie van de stad. Bureau Stedelijke Planning is in samenwerking met de bureaus 2RC en Over Morgen gevraagd de nieuwe strategie op te stellen en uit te werken in concrete uitvoeringsprojecten voor de herontwikkeling.

In de afgelopen periode is de werkgelegenheid in Den Haag fors gedaald en is het economisch profiel verschoven. Hierdoor dreigt een kwalitatieve mismatch te ontstaan tussen de vraag naar en het aanbod aan bedrijventerreinen en bedrijfsruimten. Dit blijkt onder meer door een toename van de leegstand op de bedrijventerreinen. Daarnaast is in toenemende mate sprake van functiemenging.

Ruim 10% van de Haagse werkgelegenheid is gesitueerd op bedrijventerreinen. Voor het functioneren van de stedelijke economie is het van groot belang dat deze gebieden adequate bedrijfshuisvesting blijven bieden en dat de bedrijventerreinen in goede conditie verkeren. Zeker in het licht van de ambitie van Den Haag om in de komende periode fors te groeien. De aard van de bedrijfshuisvesting en de inrichting van de bedrijventerreinen dient hierbij optimaal afgestemd te zijn op de behoeften van de eindgebruikers. In de komende periode dient de stedelijke economie bovendien een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de stad. Op bedrijventerreinen is namelijk een aanzienlijke verduurzamingsslag nodig, wil de gemeente haar doel halen om in 2040 Klimaatneutraal te zijn. Belangrijkste vraag is hoe de gemeente optimaal op deze ontwikkelingen in kan spelen, door middel van beleid, investeringen en organisatie.

De komende periode brengt Bureau Stedelijke Planning in beeld welke ruimtelijk-economische ontwikkelingen zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan op de Haagse bedrijventerreinen. Daarnaast wordt de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan bedrijventerreinen in Den Haag en de regio geanalyseerd. In combinatie met trends en ontwikkelingen wordt vervolgens een nieuwe strategie opgesteld voor de herontwikkeling van de bedrijventerreinen in Den Haag. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn functiemenging en kleinschalige bedrijfsruimten. Voor de bedrijventerreinen Uitenhagestraat, Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek vinden vervolgens concrete uitwerkingen plaats op pandniveau. Deze worden gecombineerd met praktische maatregelen om de duurzaamheid van de bedrijfshuisvesting en bedrijfsvoering op korte termijn sterk te verbeteren.

DATUM LOCATIE Den Haag OPDRACHTGEVER gemeente Den Haag CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie