Naar een gedragen regionale detailhandelsvisie voor Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek

Bureau Stedelijke Planning heeft van de regio Gooi en Vechtstreek de opdracht gekregen voor het actualiseren van de regionale detailhandelsvisie. Dat is nodig omdat de huidige visie verouderd is en niet meer voldoet aan de provinciale eisen. Doel van de nieuwe visie is het opstellen van beleid op basis van goed onderbouwde keuzes die aanzetten tot samenwerken en handelen. Eerder hebben we in opdracht van de regio’s West-Friesland en Zuid-Kennemerland een bijdrage geleverd aan het regionale detailhandelsbeleid. Het huidige beleid van de regio Gooi en Vechtstreek dateert van 2012; sindsdien is er veel veranderd in de wereld van winkels en winkelgebieden.

Het actualiseren van de visie bestaat uit zes stappen. Hierbij werken we intensief samen met retailers, vastgoedeigenaren, de bedrijvenfederatie Gooi en Vechtstreek, Economic Board Gooi en Vechtstreek en de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid. Doel daarvan is een nieuwe, verdiepte visie die breed gedragen wordt en handelingsperspectief biedt. De ambities en beleidsuitgangspunten uit de huidige visie vormen het startpunt van dit traject en worden waar nodig aangescherpt of aangepast.

Alle gemeenten in de provincie Noord-Holland zijn verplicht om regionaal afgestemde detailhandelsvisies op te stellen. De Provincie verzamelt op haar beurt informatie over ontwikkelingen op het gebied van winkels die als input dienen voor de regionale en gemeentelijke visies. Daarvoor publiceert zij drie typen onderzoeken. Elk jaar brengt zij de Monitor Detailhandel uit, waarin informatie op het gebied van werkgelegenheid, winkelaanbod en leegstand, toekomstbestendigheid en planvoorraad is opgenomen. In 2016 is, in samenwerking met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het Randstad Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Begin 2019 komen ook de uitkomsten van de light-variant van dit onderzoek beschikbaar. Tenslotte is in 2018 ook de marktruimtestudie detailhandel Noord-Holland uitgevoerd. Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van de Provincie met het onderzoek inzicht gegeven in de toekomstige marktruimte in Noord-Holland op regio en gemeenteniveau.

Ook uw gemeentelijke of regionale detailhandelsvisie laten actualiseren?
Neem contact op met Aart Jan van Duren (ajvd@stedplan.nl | 020-6254267) voor meer informatie.

DATUM LOCATIE Gooi en Vechstreek OPDRACHTGEVER regio Gooi en Vechtstreek CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Visie commerciële voorzieningen Zuidas

/ Gemeente Amsterdam

De Amsterdamse Zuidas is de laatste twee decennia uitgegroeid tot een internationale toplocatie waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Het gebied ontwikkelt zich steeds meer Lees meer

Woonboulevard Zuiderhout Zaandam

Naar een toekomstbestendig Zuiderhout

/ gemeente Zaandam

Woonboulevard Zuiderhout in Zaandam heeft te maken met verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder toenemende leegstand, concurrentie en woningbouwprojecten in de nabije omgeving. De gemeente Zaanstad heeft Lees meer

Detailhandelsvisies

U wilt de toekomstbestendigheid van de winkelstructuur in uw gebied waarborgen door het opstellen van een detailhandelsvisie. Betrokkenheid vanuit alle betrokken partijen is hierbij essentieel. Lees meer