Dreigend tekort huisvesting kleine bedrijven in middelgrote steden

De markt voor kleinschalige bedrijfsruimten in middelgrote steden trekt aan. Door toename van het aantal zzp’ers en kleine bedrijven, in combinatie met een groei van de economie is de vraag naar kleinschalige bedrijfsruimten hier sterk toegenomen. Tegelijkertijd is het aanbod beperkt. Hierdoor wordt op korte termijn een tekort aan huisvesting voor kleine bedrijven verwacht. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Kleinschalige bedrijfsruimten in middelgrote steden’, uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning in opdracht van brancheorganisatie VBO Makelaar.

Huidig aanbod beperkt, nieuwbouw blijft uit

Het aanbod aan kleinschalige bedrijfsruimten in middelgrote steden is relatief beperkt. In de vier onderzochte steden varieert dit tussen 5 en 35% van het totale aanbod. Een groot deel hiervan is niet courant. Zo bestaat meer dan de helft uit grootschalige panden die in kleine units worden verhuurd. Deze zijn vaak verouderd en voldoen onvoldoende aan de huidige vraag.

Ook is er nauwelijks sprake van beschikbare nieuwe kleine units. Als gevolg van de economische crisis is de nieuwbouw hiervan ingezakt. In tegenstelling tot de bouw van grootschalige units is de nieuwbouw van kleinschalige bedrijfsruimten nog onvoldoende gang gekomen.

Behoefte aan kleinschalige bedrijfsunits groot

In de afgelopen tien jaar heeft in vrijwel elke bedrijfsruimte-gerelateerde sector schaalverkleining plaatsgevonden, met name in de bouw. Ook in de komende periode zal het aantal kleine bedrijven toe blijven nemen door (structurele) veranderingen op de arbeidsmarkt. Als gevolg hiervan zal de vraag naar kleinschalige bedrijfsunits verder toenemen. Kleine bedrijven zijn honkvast en zoeken vooral betaalbare huisvesting in de buurt. Bij voorkeur in een pand waar uitbreiding mogelijk is.

Door de toename van de vraag en het beperkte (courante) aanbod is in middelgrote steden behoefte aan nieuwbouw van kleinschalige bedrijfsruimten. Bedrijfsverzamelgebouwen zijn hierbij het meest kansrijk. Samen met garageboxen bestaat naar deze categorie de grootste vraag. Bij nieuwbouw dient met name rekening te worden gehouden met de mogelijkheden voor voldoende flexibiliteit (koppelen meerdere units of verdiepingsvloer toevoegen). Ook uitstraling en duurzaamheid spelen in toenemende mate een rol.

Herontwikkeling grootschalige panden naar kleine units kans voor herstructurering

Een aanzienlijk deel van het aanbod aan bedrijfsruimten staat structureel leeg. Dit zijn vooral panden groter dan 5.000 m2. Sloop/nieuwbouw van dit soort panden naar kleinschalige units is meestal financieel niet haalbaar. De herontwikkeling van industrieel vastgoed (hallen en loodsen) biedt echter wel mogelijkheden. Het gaat dan meestal om een eenvoudige verbouwing die niet al teveel kost. Bijvoorbeeld door het plaatsen van nieuwe scheidingswanden. Van belang hierbij is wel dat het vastgoed bouwkundig in goede staat is. Daarnaast is ook de locatie van belang. Met name grote leegstaande panden op binnenstedelijke bedrijventerreinen lenen zich voor herontwikkeling ten behoeve van kleinschalige bedrijven.

Voor het volledige rapport klik hier:  De markt voor kleinschalige bedrijfsruimten

DATUM OPDRACHTGEVER VBO Makelaar CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie