Een nieuwe Woonvisie voor Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente heeft Bureau Stedelijke Planning (part of Sweco) vorig jaar gevraagd om haar te ondersteunen in het opstellen van een nieuwe, inspirerende woonvisie die het beleid voor de komende jaren uiteenzet. Er is behoefte aan een helder kader voor sturing en regie. Een stip op de horizon voor wonen in ‘de Hof’ die duidelijkheid geeft waar het woonbeleid zich de komende jaren op gaat richten, de ambities uiteenzet en laat zien wat de belangrijkste opgaven zijn.

De focus, van de inmiddels afgeronde woonvisie: ‘Een leefbare en vitale gemeente met toekomstbestendige kernen’, ligt op wonen, maar ook andere domeinen zoals zorg, duurzaamheid en de leefomgeving hebben erbinnen een plek gekregen.

Belangrijke stappen voor de totstandkoming van de nieuwe woonvisie waren gesprekken met de verantwoordelijke wethouders, ambtenaren op het terrein van wonen, ruimtelijke ordening en het sociaal domein en daarnaast enkele raadssessies. De inspraak van bewoners, woningcorporaties en andere stakeholders is meegenomen middels interactieve woontafels en bespreeksessies. Dit is in lijn met bestuurlijke doelstellingen om in samenwerking met verschillende belanghebbenden tot beleids- en besluitvorming te komen.

Een uitnodiging aan essentiële spelers op de lokale woningmarkt

Het eerder, door Bureau Stedelijke planning opgestelde rapport: ‘Kwalitatief woonprogramma Hof van Twente’ vormt een belangrijke cijfermatige onderlegger voor de nieuwe woonvisie en de uitvoering ervan. Het eindproduct heeft een duidelijke uitvoeringsgerichte opzet, met daarbinnen een set van maatregelen en instrumenten waarmee ‘de Hof’ haar woonambities kan realiseren. Maar het is vooral een uitnodiging aan de essentiële spelers op de lokale woningmarkt, zoals woningcorporaties, zorginstellingen en ontwikkelaars, om samen met de gemeente actief bij te dragen aan het realiseren van de gewenste woonkwaliteiten. De woonvisie vormt daarnaast de basis voor prestatieafspraken die worden gemaakt tussen de woningcorporatie, de huurders en de gemeente.

 

 

DATUM CONTACTPERSOON Jan Nico Wigboldus jannico.wigboldus@sweco.nl
+31 (0)6 20956159

Jan Nico Wigboldus is managing consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

Woonvisies

Een sterk onderbouwde toekomstvisie op de woningvoorraad in uw gemeente of regio. Bureau Stedelijke Planning ondersteunt u graag bij het proces om hiertoe te komen. Lees meer