Een sterke woningmarkt langs twee sporen in Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas heeft een duidelijke groeiambitie. In de laatste jaren is de economie gegroeid en is de bevolking gaan vergrijzen. De groeiambitie moet volgens het coalitieakkoord 2018-2022 verwezenlijkt worden door te focussen op drie thema’s: 1) de huisvesting van ouderen, 2) instromers waaronder internationale werknemer en 3) de bestaande voorraad. Aan de hand van deskresearch, beleidstukken en een sessie met kenners van de woningmarkt hebben we de woningbehoefte per kern in beeld gebracht.

Uit het woningmarktonderzoek blijkt dat er tot 2030 groei van de woningvraag in alle kernen wordt verwacht, waarna deze langzaam zal afnemen. In de periode tot 2030 gaat het aantal 75-plussers fors toename, ten koste van gezinnen. Als gevolg blijkt er een mismatch te bestaan tussen vraag en aanbod. Het aandeel huishoudens dat een appartement of huurwoning zoekt, is groter dan het aandeel appartementen en huurwoningen in de woningvoorraad. Voor de duurdere grondgebonden woningen en dure koopwoningen bestaat juist een overschot. We adviseren de gemeente daarom een tweesporenbeleid te volgen.

  • Spoor I: met een passend woningprogramma voorzien in de woningvraag van met name starters, ouderen en (aankomende) gezinnen, internationale werknemers en andere instromers. Concentreer de woningbouw in de kernen met een bovengemiddeld groeipotentieel, het hoogste voorzieningenniveau en de gunstigste ligging. Daarnaast is er ruimte voor tijdelijke woningen en nieuwe woonvormen voor jongeren en ouderen.
  • Spoor I: inzetten op verduurzamen en seniorproof maken van de bestaande woningvoorraad. Denk aan het levensloopbestendig en aardgasvrij maken van verouderde woningen. Ook zijn er mogelijkheden voor transformatie zoals het splitsen van grotere woningen in appartementen of het omzetten van koop naar middenhuur.

DATUM OPDRACHTGEVER Gemeente Peel en Maas Deel deze pagina

WONINGMARKTONDERZOEK EN PRIJSSTELLING

Behoefte aan inzicht in kansrijke woningtypen, prijsklassen en doelgroepen voor uw project of gebiedsontwikkeling? Wij laten uw ontwikkeling optimaal aansluiten op de wensen en eisen Lees meer