Evaluatie Ladder voor Duurzame Verstedelijking werken, winkelen en vrije tijd

In 2019 evalueerde Bureau Stedelijke Planning in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Ladder voor Duurzame Verstedelijking voor woningbouwprojecten. Dit gebeurde naar aanleiding van moties uit de tweede kamer waarin de vraag werd gesteld of de Ladder een knelpunt vormt in de realisatie van de grote woningbouwopgave in het land. Daarin kwam naar voren dat de Ladder door veel gemeenten als positief wordt ervaren en dat het gebruik van de Ladder woningbouwprojecten niet vertraagt. De Ladder heeft bovendien het bouwen in binnenstedelijk gebied bevorderd. Een aantal gemeenten zag wel knelpunten met de regionale woningbouwprogrammering. Met name omdat dit leidt tot onderlinge strijd tussen de gemeenten in de regio over de verdeling van de woningbouw.

Uit de evaluatie in 2019 kwam ook naar voren dat de Ladder mogelijk wel knelpunten oplevert bij de ontwikkeling van andere functies dan wonen. Om dit te onderzoeken geeft Bureau Stedelijk Planning in opdracht van BZK nu voor alle overige stedelijke functies een vervolg aan de evaluatie. Deze is gericht op de functies kantoren, bedrijfsruimten, detailhandel, vrije tijd en maatschappelijke voorzieningen. In de evaluatie wordt het functioneren van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking voor deze functies geanalyseerd in diverse gemeenten in het hele land.

Evaluatie vernieuwde Ladder voor niet-wonen functies

Om het functioneren van de vernieuwde Ladder voor de niet-wonen functies te evalueren, gaat Bureau Stedelijke Planning in de komende maanden in gesprek met gemeenten en provincies. De gemeenten zijn zo gekozen dat gebieden met een grote en kleine druk op de markt worden meegenomen. Met interviews en een ronde tafelgesprek brengen wij de ervaringen met de Ladder voor de overige stedelijke functies in beeld. In deze interviews komen de effecten, knelpunten en kansen bij de toepassing van de Ladder aan bod. Tevens gaan wij in op de mogelijke relatie met enkele actuele thema’s in de stedelijke ontwikkeling zoals: de dienstenrichtlijn, de opkomst van nieuwe stedelijke milieus met een sterke menging van programma, het aansluiten van de regelgeving op nieuwe vestigingscriteria (bijvoorbeeld blurring en innovatieve bedrijven met zowel kantoor- als bedrijfsruimtecomponent), grootschalige logistiek in het buitengebied, de positie van de Ladder binnen de Omgevingswet en flexibel bestemmen.

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie