Evaluatie i.o.v. BZK: Ladder vertraagt woningbouwproductie niet

evaluatie ladderonderbouwing woningbouwproductie

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking werkt niet vertragend voor de woningbouwproductie. Dit blijkt uit een evaluatie van het effect van de Ladder door Bureau Stedelijke Planning op verzoek van het Ministerie van BZK. We interviewden twaalf gemeenten en drie provincies door heel Nederland en organiseerden een werksessie. De vertraging van woningbouwprojecten komt met name door de locatie van de ontwikkelingen – in binnenstedelijk gebied. De partijen zijn over het algemeen positief over de Ladder en ervaren weinig knelpunten bij de uitvoering. Op 29 augustus stuurde minister Ollongren een brief aan de Tweede Kamer waarin zij onze bevindingen overneemt en adviseert geen grote veranderingen door te voeren in de Ladder.

In diverse Tweede Kamermoties zijn in december 2018 meerdere moties aangenomen die betrekking hebben op de toepassing van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking bij woningbouwprojecten. Het accent ligt in deze moties op het effect dat de Ladder heeft op de woningproductie. Zo roept één van de moties op tot het afschaffen van de Ladder voor woningbouwprojecten binnen bestaand stedelijk gebied.

Evaluatie Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Om op deze moties te kunnen antwoorden, had minister Ollongren behoefte aan een breder inzicht in de ervaringen van gemeenten en provincies met de Ladder. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Bureau Stedelijke Planning daarom gevraagd de werking van de Ladder voor woningbouwprojecten te evalueren. Dit hebben wij gedaan door in totaal twaalf gemeenten en drie provincies door heel Nederland te interviewen. Ook organiseerden wij een werksessie waar meerdere gemeenten en provincies vertegenwoordigd waren.

Bevindingen

Zowel de gemeenten als provincies zijn over het algemeen positief over de Ladder. Vooral omdat dit het bouwen in binnenstedelijk gebied heeft bevorderd. Gemeenten en provincies ervaren weinig knelpunten bij de uitvoering van de Ladder op het gebied van wonen. Dit komt onder meer omdat in veel gemeenten sprake is van een substantiële woningbouwbehoefte. Bovendien zijn de meeste ontwikkelingslocaties gesitueerd in binnenstedelijk gebied. Ook het aantal bezwaren en juridische procedures bij woningontwikkelingen is relatief beperkt.

De provincies vinden het instrument belangrijk om gemeenten aan te zetten tot een goede afweging te komen van de woningontwikkeling. Veel gemeenten echter vinden de wijze waarop de provincies de Ladder hanteren te stringent. Zij zijn van mening dat de provincies de Ladder aangrijpen om zich gedetailleerd te bemoeien met de woningontwikkelingen in de gemeente. Een aantal gemeenten ervaart knelpunten met de regionale woningbouwprogrammering. Met name omdat dit leidt tot onderlinge strijd tussen de gemeenten in de regio over de verdeling van de woningbouw.

De Ladder werkt niet vertragend voor de woningbouwproductie

Zowel de gemeenten als provincies zijn van mening dat de Ladder niet leidt tot een vertraging van woningbouwprojecten. Volgens de respondenten wordt de vertraging vooral veroorzaakt doordat de meeste woningbouwontwikkelingen in binnenstedelijk gebied plaatsvinden. Het is namelijk veel complexer om in binnenstedelijk gebied te bouwen dan op uitleglocaties.

Brief naar de kamer

Op 29 augustus 2019 stuurde minister Ollongren een brief aan de Tweede Kamer waarin zij de resultaten van ons onderzoek toelicht. Zij neemt onze bevindingen over en adviseert geen grote veranderingen door te voeren in de Ladder.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019D33394

 

DATUM OPDRACHTGEVER Ministerie van BZK CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie