Gebiedsvisie Hollands Spoor Den Haag

Het station Hollands Spoor en omgeving moet weer een levendig en aantrekkelijk onderdeel van de Haagse binnenstad worden. De omgeving aan beide zijden van het station wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot een gebied waar het prettig wonen, werken en winkelen is. Dit staat onder andere in de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving, die op 20 mei 2008 is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. De Gebiedsvisie is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Den Haag en Bureau Stedelijke Planning BV tot stand gekomen.

Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen): “De ambitie is om het stationsgebied aantrekkelijker te maken. De geplande ontwikkelingen sluiten goed op elkaar aan en geven het gebied rond Hollands Spoor de uitstraling en functie, die horen bij deze belangrijke entree van Den Haag” In de toekomst loopt de reiziger vanuit het station direct een overzichtelijk en gezellig Stationsplein op. De drukke verkeerssituatie is verbeterd door meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. Op weg naar de stad of naar één van de leuke winkels of cafés aan de Stationsweg ziet men de opgeknapte en nieuwe bebouwing aan de centrumzijde van het station. Aan de Laakzijde komt moderne, hogere bebouwing. Het station vormt verder een belangrijke schakel tussen de binnenstad en Laakhaven.

Waarom een gebiedsvisie?
De gemeente Den Haag wil een kwaliteitsimpuls geven aan station Hollands Spoor en omgeving op het gebied van wonen, werken, horeca, verkeer en openbare ruimte. Op dit moment lopen er verschillende projecten vanuit zowel de gemeente, woningcorporaties als marktpartijen om dit doel te bereiken. Om de herontwikkeling van het gebied te optimaliseren is samenhang nodig tussen de projecten. Daarom heeft de gemeente een Gebiedsvisie opgesteld waarin tegelijkertijd de verbetering van de openbare ruimte is afgestemd en vastgelegd.

De Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De Raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO) zal een dezer dagen de visie behandelen in de commissievergadering. De Gebiedsvisie zal voor de zomer van 2008 ter goedkeuring aangeboden worden aan de gemeenteraad.
Het gebied rond station Hollands Spoor wordt de komende jaren verder ontwikkeld tot een levendig en aantrekkelijk onderdeel van de Haagse binnenstad waar het prettig wonen, werken en winkelen is. Momenteel zijn er aan beide zijden van het station diverse projecten in voorbereiding vanuit zowel de gemeente als woningcorporaties en projectontwikkelaars. De Gebiedsvisie zorgt voor een integrale aanpak en vormt het toetsingskader waarin de randvoorwaarden zijn vastgelegd op gebied van ruimtelijke ordening, verkeer, wonen, economie, openbare ruimte en leefbaarheid. De Gebiedsvisie is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Den Haag en Bureau Stedelijke Planning bv opgesteld.

Ambitie
Na het Centraal station is station Hollands Spoor het belangrijkste treinstation van Den Haag. Het station ligt op loopafstand van de binnenstad en het kernwinkelgebied en vormt de schakel tussen het oude stadshart en Laakhaven. Dagelijks maken ruim 30.000 reizigers gebruik van het station. Hollands Spoor is daarmee een van de hoofdentrees van de stad en een belangrijk visitekaartje. Station Hollands Spoor en omgeving zal zich ontwikkelen tot een sociaal, economisch en cultureel levendig gebied met een sterk gemengd stedelijk milieu: een mix van wonen, voorzieningen en stedelijke bedrijvigheid. Het stationsgebied moet bovendien een overzichtelijk, aantrekkelijk en veilig gebied zijn voor iedereen; zowel voor de dagelijkse passanten (bewoners, reizigers, werkenden, studenten) als de eenmalige bezoeker (zakelijk en toerisme). Om dit te bereiken wordt een stevige impuls gegeven aan de uitstraling van de stationsomgeving, zowel wat betreft vastgoed als openbare ruimte. Er worden verschillende centrumstedelijke functies toegevoegd zoals woningen, kantoren, detailhandel en leisure.
Het multiculturele karakter van de bevolking in de Stationsbuurt biedt kansen om het internationale beeld van Den Haag als ‘Wéreldstad aan Zee’ te versterken. Daarnaast dragen gerichte ingrepen substantieel bij aan de verbetering van de leefbaarheid en sociaaleconomische positie in de Stationsbuurt. Door verdere differentiatie van de woningvoorraad wordt het gebied ook aantrekkelijk voor studenten en recent afgestudeerden. Voor de welvaart in de wijk is het van groot belang dat er ook woningen voor de hogere inkomens worden gerealiseerd. De bestedingen in winkels en horeca nemen hierdoor toe en er ontstaat draagvlak voor verschillende nieuwe voorzieningen; de wijk krijgt meer (economische) diversiteit. De ontwikkeling van kleinschalige bedrijfsruimten en de stimulering van ondernemerschap is daarbij een voorwaarde. Een welvaartstoename zal positieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk.

Het Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg vormen de entree van de binnenstad. Hierbij wordt de Stationsweg, als belangrijkste route voor langzaam verkeer, opgevat als de ‘rode loper’. Er liggen kansen om door toevoeging van centrumstedelijke functies hier een aantrekkelijk winkel en horecamilieu met allure te ontwikkelen. Op verschillende locaties in de Stationsbuurt vindt differentiatie en uitbreiding plaats van de woningvoorraad. Woningen zijn gesitueerd boven een plint met stedelijke voorzieningen, met name aan de Stationsweg. De openbare ruimte zal hier hoogwaardig worden ingericht met speciale aandacht voor fietsers en voetgangers. Het Stationsplein en het brede deel van de Stationsweg krijgen een autoluw karakter.

De focus ligt bovendien op het ‘aaneensmeden’ van de deelgebieden. Daartoe wordt de relatie tussen Laakhaven Hollands Spoor en Laakhaven Centraal versterkt. Ook de relatie met de Stationsbuurt wordt hechter. Niet alleen door de onderlinge verbindingen te verbeteren, maar ook door de interactie tussen de deelgebieden te vergroten. Dit krijgt bijvoorbeeld vorm door de studenten in Laakhaven te verleiden om in de Stationsbuurt te winkelen en te recreëren. Een belangrijke ingreep is het creëren van directe verbindingen tussen de gebiedsdelen zoals het doortrekken van de bestaande stationhal als voetgangersverbinding onder het spoor door. De Waldorpstraat wordt heringericht tot een stedelijke boulevard.

DATUM OPDRACHTGEVER Gemeente Den Haag Deel deze pagina

gerelateerde informatie