Herontwikkeling historische centrum Waddinxveen

Het Station tot Bruggebied is het voormalige centrum van Waddinxveen. Mede door de komst van het nieuwe hoofdwinkelcentrum Gouweplein vragen de ruimtelijke kwaliteit en het leegstaande vastgoed in het gebied aandacht. Voor de gemeente was dit aanleiding om Bureau Stedelijke Planning te vragen welke functies passend en kansrijk zijn en welke zich daar minder voor lenen. Op basis van een marktanalyse hebben wij geadviseerd wat de gewenste ruimtelijk-functionele hoofdstructuur van het gebied is.

Het Station tot Bruggebied (SB-gebied) is centraal in Waddinxveen gesitueerd tussen de spoorlijn en de Gouwe. Door veroudering en de ontwikkeling van het nieuwe winkelcentrum Gouweplein is de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het SB-gebied sterk achteruitgaan. Momenteel is sprake van een gebied met een zwakke functionele en stedenbouwkundige samenhang en substantiële winkelleegstand. Het gebied is door de gemeente aangewezen als prioritair gebied in de Structuurvisie 2030. De gemeente Waddinxveen streeft daarom naar een kwaliteitsimpuls. Hiertoe stelt de gemeente een ontwikkelvisie op die inzicht geeft in de ruimtelijke vormgeving en functionele inrichting van het SB-gebied.

Als onderbouwing voor de ontwikkelvisie had de gemeente behoefte aan een marktanalyse die aantoont welke functies kansrijk zijn voor het SB-gebied en welke zich daar minder voor lenen. Hiervoor is eerst een longlist aan mogelijke functies opgesteld. In samenspraak met de gemeente selecteerde Bureau Stedelijke Planning vervolgens aan de hand van een Multi Criteria Analyse de meest kansrijke functies. Voor de geselecteerde functies is een globale marktoets uitgevoerd. Hieruit is gebleken welke functies kansrijk zijn voor het SB-gebied. Vervolgens heeft een ruimtelijk-functionele vertaling plaatsgevonden voor de toekomstige inrichting van het gebied. Dit was de basis voor het stedenbouwkundige plan dat inmiddels is opgesteld.

DATUM LOCATIE Waddinxveen OPDRACHTGEVER Gemeente Waddinxveen CONTACTPERSOON dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Gebiedsvisie en ontwikkelingsstrategie

De beoogde ontwikkeling en het proces van een centrum- of gebiedsontwikkeling vertalen wij in een gebiedsvisie met ontwikkelingsstrategie. Bureau Stedelijke Planning doet dit met gespecialiseerde Lees meer