Instrumentarium betaalbare woningen in provincie Zuid-Holland

Het groeiende woningtekort staat hoog op de politieke agenda. Hoewel het tekort de breedte van de markt omvat, hebben vooral starters, ouderen en middeninkomens veel moeite met het vinden van een woning. Deze groep valt vaak tussen wal (sociale huur) en schip (te dure koopwoningen). Provincie Zuid-Holland wil graag juist voor deze groep meer betaalbare woningbouw mogelijk maken. Bureau Stedelijke Planning heeft deze wens geconcretiseerd en uitgewerkt.

Van start met een duidelijke afbakening

Allereerst moet duidelijk zijn wat er wordt verstaan onder betaalbare woningbouw. Pas dan kan de opgave goed in beeld worden gebracht. Vertrekpunt bij onze benadering is doelgroep, inkomen en het daarmee samenhangende betaalvermogen. Dit is uitgewerkt voor verschillende inkomensgroepen en voor huur en koop.

Vervolgens is een verkenning gemaakt van hetgeen andere partijen zoals de Rijksoverheid, andere provincies en gemeenten aan betaalbaarheid doen. En wat voor best practices er zijn in Nederland. Van daaruit is een aantal aanbevelingen aan de provincie Zuid-Holland geformuleerd.

Werk samen: met gemeenten en marktpartijen!

Naar voren kwam dat het belangrijk is om partijen te verleiden om betaalbare woningbouw te realiseren. Een randvoorwaarde hiervoor is een goed fundament, bestaande uit duidelijke definities, een duidelijk beeld van de opgave en wat er momenteel wordt geproduceerd in het betaalbare segment. En de vastlegging daarvan in het Omgevingsbeleid van de provincie. Ook verdient het betaalbare segment een meer prominente plek in de gemeentelijke woningprogrammeringen. Samenwerken en kennisdeling tussen partijen is essentieel, zowel op publiek-privaat niveau als tussen publieke actoren.  Concreet adviseren we de provincie om het investerend vermogen van marktpartijen te benutten door in goede samenwerking en onderling overleg locatiecapaciteit te vergroten (aankopen) en te benutten (programmeringsafspraken). Het verzorgen van trainingen voor gemeentelijke medewerkers helpt om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor innovaties en gemengde manieren van wonen, waardoor betaalbaar wonen op meer plekken en in verschillende vormen mogelijk wordt gemaakt.

Betaalbaarheid is en blijft één van de belangrijkste uitdagingen op de woningmarkt. Wilt u hierover van gedachten wisselen met ons, neem dan gerust contact op.

DATUM CONTACTPERSOON Jan Nico Wigboldus jannico.wigboldus@sweco.nl
+31 (0)6 20956159

Jan Nico Wigboldus is managing consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina