Naar een levendig nieuw centrum in Laakhaven-Hollands Spoor – Programmering multifunctionele gebiedsontwikkeling

Laakhavens. Bron: Gemeente Den Haag

Laakhavens. Bron: Gemeente Den Haag

Laakhaven-Hollands Spoor is een van de drie focusgebieden binnen het Central Innovation District (CID) in Den Haag. De ambitie is om hier een internationaal concurrerend centrumstedelijk gebied te realiseren. Laakhaven-Hollands Spoor wordt de komende jaren met de realisatie van ca. 11.000 woningen sterk verdicht. Om tot een aantrekkelijk en levendig gebied te komen is een zorgvuldige invulling van de plinten cruciaal. Daarbij zijn plaatsen met rust, ruis en reuring gewenst met veel interactie tussen de diverse functies en de openbare ruimte. Wij stelden in opdracht van de gemeente Den Haag de kansrijke ruimtelijke programmering voor de kantoren, bedrijven en voorzieningen in het gebied op. Tevens voerden wij in opdracht van de marktpartijen Bond Development, LIFE.nl, MS Vastgoed, Movement Included en Lakenvelder een woningmarktonderzoek uit om de individuele ontwikkelingsprojecten en doelgroepen op elkaar af te stemmen.

Laakhavens bevindt zich direct achter het Ov-knooppunt Station Hollands Spoor. Het is een oude Haagse binnenhaven, aangelegd rond 1900 en in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw in verval geraakt. Tot in de jaren ‘80 heeft het gebied gefunctioneerd als belangrijk binnenstedelijk bedrijventerrein. Met de komst van de Haagse Hogeschool in 1996 werd een begin gemaakt met de transformatie van het gebied naar onderwijs, wonen en kantoren, bedrijfsruimten en de MegaStores.

Binnen onze programmeringsvraagstukken hanteren wij zes pijlers om tot een optimale afstemming van de functies in een gebiedsontwikkeling te komen:

  • Optimale afstemming op de marktbehoeften, het beleid en de eindgebruikers.
  • Versterken van de synergie tussen de functies en met de openbare ruimte.
  • Gebruik maken van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van de locatie.
  • Bevorderen van de financiële haalbaarheid.
  • Stroomlijnen van de mobiliteit.
  • Bevorderen van het draagvlak.

Laakhaven-Hollands Spoor profileert zich binnen het CID als De College Campus & Business district. Dit is de plek voor (inter)nationale hoofdkantoren, talentontwikkeling, innovatieve bedrijven en centrumstedelijk wonen met een aantrekkelijk pakket aan voorzieningen. De voorgestelde programmamix leidt tot de ontwikkeling van een modern dynamisch hoogstedelijk gebied als aanvulling op, maar ook onderscheidend van het historisch centrum. Rond een compacte, goed gestructureerde en aantrekkelijke, groene openbare ruimte met stedelijke allure, die gericht is op voetgangers, fietsers en OV, is ruimte voor een sterke mix met wonen, kantoren, bedrijven, winkelen, vrije tijd, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. De ankerpunten in het gebied worden zo beter met elkaar verbonden: de Campus bij de Haagse Hogeschool, het Business District HS Kwartier, bedrijvigheid, winkelcentrum en een horecaboulevard. In de toekomst komt er een snelle fietsverbinding met de kop van de Binckhorst, waardoor deze gebieden elkaar gaan versterken.

Laakhavens heeft veel potentie om zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu. Het zal bestaan uit een gevarieerde mix aan stedelijke woonmilieus. In het gebied rondom Hollands Spoor ligt de focus op een hoogstedelijk milieu met een dynamische (18-uurs) economie. De focus ligt op jongere doelgroepen, zoals de young professionals en studenten, met meer ruimte voor kleine woningen en woningen met CO-living/shared living concepten. Laakhaven Centraal zal worden ontwikkeld als een wat rustiger centrum stedelijk gebied voor diverse doelgroepen. Denk hierbij aan empty nesters, senioren en gezinnen. Een mix van verschillende doelgroepen en een gedifferentieerd woningaanbod staat centraal. Binnen het woningaanbod komen onder andere innovatieve woonvormen voor ouderen en woningen voor gezinnen voor. Laakhaven Centraal is een gebied dat zich leent voor wonen en werken in een milieu dat voor iedereen toegankelijk is.

 

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Programmering Spoorzone Leiden

De spoorzone met de herontwikkelingslocaties Stationsgebied, Schipholweg en het Vondelkwartier zijn gesitueerd in het hart van Leiden. Samen met het Bio Science Park gaan deze Lees meer

Haven-Stad

Ontwikkelstrategie Haven-Stad Amsterdam

Bureau Stedelijke Planning analyseert in opdracht van de gemeente Amsterdam met een groot aantal marktpartijen de ontwikkelstrategie voor Haven-Stad; een transformatie aan de westzijde van Lees meer

Programmering werklocaties

Bureau Stedelijke Planning adviseert vanuit verschillende invalshoeken over de optimale ruimtelijk-functionele programmering van uw werklocaties. Hiermee sluit uw ontwikkeling optimaal aan op de behoeften van Lees meer

Ruimtelijk-functionele programmering

Succesvolle stedelijke ontwikkeling sluit optimaal aan op de behoeften van de toekomstige eindgebruikers en heeft een programma dat op duurzame wijze bijdraagt aan het functioneren Lees meer