Naar een toekomstbestendige regionale detailhandelsstructuur in West-Friesland

De gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec vormen samen de regio West-Friesland. Bureau Stedelijke Planning is gevraagd om de nieuwe regionale detailhandelsvisie voor West-Friesland op te stellen. De nieuwe visie zal de vigerende visie van 2009 vervangen. Een nieuwe regionale visie is wenselijk tegen de achtergrond van de achterliggende periode van economische laagconjunctuur, de snelle opkomst van e-commerce en de veranderde beleidscontext met nieuw provinciaal (detailhandels)beleid en de introductie van de Ladder voor duurzame verstedelijking, als wettelijk verplicht onderdeel van planprocedures.

Bureau Stedelijke Planning heeft begin februari 2015 opdracht gekregen voor het opstellen van de nieuwe regionale detailhandelsvisie en het organiseren van het noodzakelijke draagvlak bij de betrokken partijen. Diepte-interviews met belanghebbenden, een burgerpanel onder de bevolking van West-Friesland en een tweetal werkateliers met afgevaardigden van winkeliersverenigingen, eigenaren van de Westfriese winkelcentra, koepelorganisaties en de gemeenten zijn ingezet om tot een breed gedragen visie te komen.

De eerste werksessie is inmiddels achter de rug, de resultaten van het Burgerpanel zijn binnen en de gesprekken met de stakeholders zijn gevoerd. De analysefase ligt achter ons en op dit moment wordt gewerkt aan het bepalen van de ontwikkelmogelijkheden en het schetsen van de keuzes, kansen en dilemma ’s die daarmee samenhangen. Deze uitkomsten zullen in het tweede werkatelier worden voorgelegd aan de stakeholders. Voor de zomer zal een concept regionale detailhandelsvisie gedeeld worden met de bestuurders van de zeven Westfriese gemeenten.

Een regionale detailhandelsvisie is een waardevol instrument om regionaal afgestemde keuzes te maken voor een toekomstbestendige detailhandelsstructuur. In de regiovisie wordt een stip aan de horizon gezet; waar willen we naar toe met de detailhandel in West-Friesland, en welke bijdrage levert dat aan de ambitie de aantrekkelijkheid van de regio te versterken?. De regionale visie dient ook als toetsingskader van winkelplannen, zeker die met een bovenlokaal effect. Gelet op de snelle ontwikkelingen in de sector is het van groot belang dat de visie door gedegen onderzoek is onderbouwd, maar tegelijkertijd zo breed mogelijk gedragen wordt door de belanghebbenden: gemeenten, ondernemers (eigenaren, retailers) en bewoners.

DATUM Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Vitaliteitsscan winkelgebieden

Is mijn winkelgebied vitaal genoeg? De bestedingen, vooral in de non-foodsector, duiken omlaag en online retail neemt een steeds groter aandeel voor zijn rekening. Hoe Lees meer