Nieuwe detailhandelsvisie Haarlem speelt in op ruimtelijke gevolgen e-commerce

Haarlem is één van de beste winkelsteden van Nederland en onderscheidt zich binnen de Metropoolregio Amsterdam door haar compactheid en diversiteit aan winkelsoorten. Het detailhandelsbeleid uit 2002 heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan die gunstige uitgangspositie. Er is in alle opzichten sprake van een nieuwe realiteit, met de opkomst van e-commerce, veranderend consumentengedrag, ingrijpend veranderde verdienmodellen in de retailsector en nieuwe beleidskaders van Rijk en provincie. Hierdoor was een nieuw beleidskader dringend nodig. Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente Haarlem ondersteund bij het opstellen van het nieuwe detailhandelsbeleid. Het nieuwe beleid is in november 2016 vastgesteld door de gemeenteraad.

De nieuwe detailhandelsvisie biedt voor de periode 2016-2020 het beleidskader voor toekomstige ontwikkelingen in Haarlem. De nieuwe visie moet bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars duidelijkheid verschaffen over de gewenste ruimtelijke structuur van de detailhandel in de gemeente en over de ontwikkelingsrichting daarvan. Tevens moet het als toetsingskader gelden voor nieuwe initiatieven waar gemeentelijke medewerking vereist is. En – last but not least – het moet ondernemers prikkelen tot het benutten van de kansen die Haarlem hen op dit terrein brengt.

In het beleid zijn negen winkelgebieden aangewezen die de hoofdwinkelstructuur van de gemeente vormen. Met deze hoofdstructuur komt Haarlem tegemoet aan het uitgangspunt tot het waarborgen van:

  • Zoveel mogelijk ruimtelijke concentratie van winkelvoorzieningen, met het oog op kritische massa en mix en een optimaal gebruik van bestaande infrastructuur en parkeervoorzieningen.
  • Een goede ruimtelijke spreiding van met name dagelijkse winkelvoorzieningenclusters, zodat de verzorgingsfunctie voor consumenten in de stadsdelen gewaarborgd blijft.
  • Prioriteit bij het behoud, en zo mogelijk, versterking van de hoofdwinkelstructuur, door het faciliteren door middel van bestemmingsplannen en regelgeving van nieuwe winkelconcepten, zodat de positie van Haarlem als de beste winkelstad van Nederland verder uitgebouwd kan worden.

Voor de versterking van de gebieden die tot de hoofdwinkelstructuur behoren betekent dit:

  • Topprioriteit voor maatregelen gericht op versterking van de binnenstad van Haarlem als winkelstad, met als doel nummer 1-positie als beste winkelstad van Nederland te behouden.
  • Ook voor de stadsdeelwinkelcentra Schalkwijk en Cronjé wordt ingezet op maatregelen om de positie te versterken en toekomstbestendig te blijven.
  • Voor de wijkwinkelcentra Plaza West aan de Westergracht en het Prinses Beatrixplein worden de voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen voor de inwoners in Haarlem-Oost/Schalkwijk en Haarlem-Zuidwest op peil gebracht en toekomstbestendig gemaakt.
  • Internetverkoop via afhaalpunten met klantcontact wordt gefaciliteerd binnen de winkelcentra die tot de hoofdstructuur behoren.

 

 

DATUM LOCATIE Haarlem OPDRACHTGEVER gemeente Haarlem CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Beverwijk

In Beverwijk slaag je altijd!

/ gemeente Beverwijk

Detailhandel staat bij de gemeente Beverwijk hoog op de agenda. Eind 2015 heeft Beverwijk als een van de eerste gemeenten een Retaildeal ondertekend. Gemeenten werken Lees meer