Reclamebeleid Amstelveen

Amstelveen staat bekend als een groene en leefbare stad met veel winkels en hoogwaardige voorzieningen. De gemeente Amstelveen streeft naar een kwalitatief hoogwaardig stadsgezicht waarbij duurzaamheid, bruikbaarheid en visuele aantrekkelijkheid de belangrijkste aspecten zijn. Reclame in de openbare ruimte is één van de bepalende elementen voor de identiteit van het straatbeeldaspect. Reclame kan door haar veelkleurigheid en variatie op een positieve manier bijdragen aan de identiteit van de stad, zowel ten aanzien van de bebouwde omgeving als het buitengebied. Maar dan dient de gemeente wel greep te hebben op de gang van zaken met betrekking tot haar grondgebied. Voorkomen moet worden dat er een visuele chaos ontstaat. Burgemeester en wethouders van Amstelveen hebben Bureau Stedelijke Planning uit Gouda gevraagd om een reclamebeleid op te stellen dat ervoor zorgt dat de behoefte aan herkenbaarheid van bedrijven en het uiterlijk aanzien van de stad in balans zijn. De beleidsnota “Reclame in de Openbare Ruimte Amstelveen” is in nauwe samenwerking tussen Bureau Stedelijke Planning en de Gemeente Amstelveen tot stand gekomen. Het reclamebeleid is goedgekeurd door het college en wordt één dezer dagen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onder buitenreclame vallen alle uitingen met een commercieel karakter in de openbare ruimte én de reclame-uitingen op of aan een gebouw die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Buitenreclame is een uitgesproken massamedium dat alle economische en sociale lagen van de bevolking bereikt. Het doel van het reclamebeleid is drieledig. Ten eerste worden het ambitieniveau en de visie van de Gemeente Amstelveen op buitenreclame beschreven. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven over de rol van de gemeente en de mogelijkheden voor ondernemers en andere gebruikers ten aanzien van het aanbrengen van reclame in de buitenruimte. Ten tweede biedt het beleidsdocument duidelijke handvatten voor toepassing, toetsing en handhaving van buitenreclame. Er zijn gebiedscriteria opgesteld op basis waarvan de visie omgezet kan worden in acties. Ten derde worden de financiële mogelijkheden van het reclamebeleid in beeld gebracht en wordt onderzocht op welke manier de reclameopbrengsten ingezet kunnen worden in het kader van de opwaardering van de openbare ruimte.

54.1

De vier principes van Amstelveen De visie van Amstelveen zou als volgt samengevat kunnen worden. Ervoor zorgen dat de herkenbaarheid van bedrijven en de beeldkwaliteit van de stad elkaar versterken en niet verstoren. Een goed reclamebeleid zorgt ervoor dat er evenwicht bestaat tussen de beeldkwaliteit van de gemeente, de verkeersveiligheid, de belangen van de ondernemers en de inkomsten voor de gemeente. Dit gebeurt aan de hand van een vorm van “gestuurde vrijheid”. Het reclamebeleid wordt namelijk het kader waarbinnen ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Amstelveen kiest voor vier principes. Beheerste groei Ten behoeve van een gezonde economische ontwikkeling van de gemeente is het belangrijk dat bedrijven zichzelf en hun producten binnen redelijke grenzen voldoende kunnen presenteren. Hierbij is de opgave om een zo groot mogelijke attentiewaarde voor de adverteerder te combineren met de algemene belangen van de gemeente. De gemeente kiest voor een verantwoorde en geleidelijke uitbreiding van het aantal reclameobjecten. Het soort buitenreclame en de locatie spelen hierbij een belangrijke rol. Deregulering Als overheid ontkom je er dus niet aan om regels op te stellen. Maar de regels moeten zinvol en duidelijk zijn. De gemeente Amstelveen wil dereguleren. Ten eerste wil de gemeente de exploitatie van buitenreclame zoveel mogelijk uitbesteden aan derden. Ten tweede worden ook werkzaamheden in de openbare buitenruimte, zoals plaatsing en onderhoud van straatmeubilair, bij voorkeur uitbesteed aan andere partijen. Ten derde moet het volume aan regels verminderen zodat de richtlijnen met betrekking tot het reclamebeleid zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk zijn. Handhaving Het beleid is gericht op het tegengaan van reclames, die afbreuk doen aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Om deze doelstelling te bereiken is een daadkrachtig handhavingsbeleid noodzakelijk. Voorafgaande aan het daadwerkelijk optreden zal een uitgebreide voorlichtingscampagne worden gehouden. Optimalisatie reclame inkomsten De diverse reclame-uitingen in Amstelveen dragen tezamen bij aan de inkomsten van de gemeente. Met betrekking tot het afsluiten van contracten met exploitanten streeft Amstelveen naar een verdere professionalisering. Zodoende verschuift de rol van de gemeente van regulator en controleur naar opdrachtgever en regisseur. Voor Amstelveen zijn de inkomsten uit buitenreclame van belang voor een verdere kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte van de gehele gemeente. Aangezien de inkomsten uit buitenreclame niet het enige doel van het reclamebeleid zijn, streeft de gemeente niet naar maximalisatie van de inkomsten maar naar optimalisatie. Gebiedgerichte criteria Een tweede doelstelling van het nieuwe reclamebeleid was transparantie. Het moet voor winkeliers, bedrijven en andere ondernemers in de gemeente direct inzichtelijk zijn welke mogelijkheden zij wel en niet hebben met betrekking tot buitenreclame. Dit doel is tot uiting gekomen in een handboek, waar per deelgebied is aangegeven was wel en niet is toegestaan. Aan de hand van deze algemene regels wil de gemeente Amstelveen met name het kwalitatief hoogwaardig stadsgezicht beschermen. Niet alleen ondernemers zijn gebaat bij een transparant en helder beleid. Ook voor een adequate toepassing en toetsing is dit noodzakelijk. De gebiedsgerichte criteria maken het voor de gemeente makkelijker om het reclamebeleid na te leven en, daar waar nodig, te handhaven. Financiële mogelijkheden In het beleid is aandacht geschonken aan de financiële mogelijkheden van buitenreclame in Amstelveen. Het is niet de ambitie van de gemeente Amstelveen om zo veel mogelijk inkomsten te genereren uit buitenreclame. In het reclamebeleid heeft Bureau Stedelijke Planning voorstellen gedaan om de inkomsten uit buitenreclame uit te breiden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de openbare ruimte. De inventarisatie van financiële mogelijkheden mondt uit in een voorstel om de reclameopbrengsten kunnen worden ingezet in het kader van de opwaardering van de openbare ruimte.

DATUM OPDRACHTGEVER Gemeente Amstelveen Deel deze pagina