Strategisch advies transformatie bedrijventerrein Galgeriet in Monnickendam

Het strategisch advies voor de transformatie van bedrijventerrein Galgeriet van de Task Force Ruimtewinst (TFR) van de Provincie Noord-Holland is met veel enthousiasme ontvangen bij de stakeholders. De gemeente Waterland heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de Provincie. Deze  heeft Bureau Stedelijke Planning, Urhahn en Planmaat geselecteerd voor deze opdracht. Het betreft een advies voor de transformatie van het bedrijventerrein Galgeriet in Monnickendam. Op het bedrijventerrein is gedurende tientallen jaren een situatie van stilstand en langzaam verval ontstaan. Het strategisch advies biedt de stakeholders concrete instrumenten om dit gebied in de komende periode te vernieuwen.

Het advies geeft antwoord op de vraag op welke wijze de gemeente de transformatie van Galgeriet kan faciliteren en welke instrumenten (juridisch planologisch, ruimtelijk

ontwerp, financieel model, communicatie, organisatie) hierbij zijn in te zetten. Een analyse van drie factoren heeft de meest geschikte strategie en instrumentarium voor deze specifieke locatie bepaald:

  • de potentie, de mogelijkheden van de plek;
  • de urgentie, de noodzaak om tot een ontwikkeling te komen;
  • en de invloed van de betrokken partijen.

Bureau Stedelijke Planning heeft met quickscans de marktpotentie van de plek in beeld gebracht voor wonen, werken, leisure en detailhandel. De gekozen strategie gaat uit van een organische ontwikkeling van Galgeriet. Een goede onderlinge samenwerking en vertrouwen tussen de drie grote spelers in het gebied is de sleutel tot een succesvolle gebiedsontwikkeling. De gemeente speelt hierin een actieve rol. Een dergelijk proces heeft een gedeelde projectorganisatie nodig met een sterke projectleider en continuïteit.

Binnen het proces is ruimte voor nieuwe initiatieven. De gebiedsontwikkeling gaat stapsgewijs, omdat er geen markt is om het hele gebied in een keer tot ontwikkeling te brengen. Daarmee zullen nieuw en oud gedurende langere tijd naast elkaar blijven bestaan. Het nieuwe Galgeriet krijgt betekenis door functies toe te voegen die beweging en dynamiek brengen in het gebied. Het betrekken van de zittende ondernemers in het gebied is cruciaal bij de planvorming.

Met de voorgestelde aanpak heeft het team ook bouwstenen voor de toekomstige ontwikkelingsrichting meegegeven. Galgeriet ligt tegen de historische binnenstad aan maar is er nu nog geen onderdeel van. De identiteit van het gebied kan door de ligging aan het water en het landschap een contrast vormen met de binnenstad: de ‘Buitenstad’. Een langzaamverkeersbrug zorgt voor een betere verbinding met de binnenstad. De kades worden openbaar en zoveel mogelijk autoluw. In de buitenruimte is plaats voor diverse activiteiten en evenementen. Op Galgeriet blijft ruimte voor de jachthavens en ook werken maakt nog steeds nadrukkelijk onderdeel uit van het gebied, in het bijzonder nautische bedrijvigheid. Daarnaast worden woningen toegevoegd voor diverse doelgroepen, en is er ruimte voor een supermarkt, horeca en leisure. In de toekomst is de ‘Buitenstad’ zowel ruimtelijk als programmatisch aanvullend op de huidige binnenstad.

Het strategisch advies is op 15 februari in een druk bezochte bijeenkomst met stakeholders aangeboden aan de gemeente Waterland en de provincie Noord-Holland. De bijeenkomst heeft een eerste positieve impuls gegeven aan de samenwerking en daarmee aan de vernieuwing van het gebied. Partijen hebben elkaar de toezegging gedaan samen aan de slag te gaan om Galgeriet ook daadwerkelijk te transformeren.

 

Link artikel Provincie Noord-Holland:

http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Gemeente-Waterland-neemt-advies-Taskforce-Ruimtewinst-Galgeriet-Monnickendam-in-ontvangst.htm

DATUM LOCATIE Monnickendam OPDRACHTGEVER Provincie Noord-Holland CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie