Sturing winkelgebieden met detailhandelsmonitor Den Haag

De ambitie van de gemeente Den Haag op het gebied van detailhandel is duidelijk: Den Haag wil de beste Winkelstad van Nederland zijn. Om deze ambitie kracht bij te zetten in de vorm van een proactief detailhandelsbeleid is in 2006 voor het eerst een detailhandelsmonitor opgesteld. Hierin is elk individueel winkelcentrum in de gemeente van een score voorzien. Deze monitor uit 2006 fungeerde als 0-meting, en werd in 2009 gevolgd door een 1-meting. Door het opstellen van de tweede monitor werd niet alleen op een objectieve wijze duidelijk hoe het vier jaar later met de winkelcentra gesteld is, maar ook hoe de centra zich hebben ontwikkeld in de periode 2006-2009. In 2013 voerde Bureau Stedelijke Planning (ook verantwoordelijk voor de 1-meting in 2009) een 2-meting uit: de Detailhandelsmonitor 2013.

In de continue cyclus van het gemeentelijke detailhandelsbeleid is de detailhandelsmonitor een onmisbaar ijkmoment en sturingsinstrument. De detailhandelsmonitor vervult niet alleen een belangrijke rol bij het opstellen van actieplannen voor winkelgebieden, maar ook in de communicatie, zowel intern (naar de verschillende diensten) als extern (naar initiatiefnemers, eigenaren en ondernemers). In de detailhandelsmonitor is de Haagse hoofdwinkelstructuur opnieuw tegen het licht gehouden. Hiervoor is een brede set indicatoren geanalyseerd, van leegstand tot aandeel winkelondersteunende horeca en van parkeerdruk tot de inzet van sociale media als marketinginstrument door winkelgebieden. Eén van de resultaten is het inkrimpen van de hoofdwinkelstructuur van 70 naar 68 winkelgebieden. Dit betreffen de winkelgebieden met het beste toekomstperspectief. Het detailhandelsbeleid concentreert zich vervolgens primair op deze gebieden. Het doel is om Den Haag de beste Winkelstad van Nederland te maken, zowel wat dagelijkse boodschappen betreft als recreatief winkelen. De Detailhandelsmonitor helpt de gemeente een optimale winkelstructuur te vormen waardoor het realiseren van deze ambitie een stap dichterbij komt.

Met de periodieke detailhandelsmonitor is Den Haag voorloper op het gebied van gemeentelijk detailhandelsbeleid en -regie. Een belangrijke verandering ten opzichte van de Detailhandelsmonitor 2009 is dat ook binnen enkele winkelgebieden een inkrimping van de hoofdwinkelstructuur heeft plaatsgevonden. Er  is onderscheid gemaakt tussen zogenaamde kerngebieden, waar het winkelaanbod floreert, en krimpgebieden, waar de detailhandelsfunctie onder druk staat. De detailhandelsmonitor maakt het mogelijk om het verschil  tussen sterke en zwakke delen van een winkelgebied cijfermatig aan te tonen. Door minder gebieden aan te merken tot de hoofdwinkelstructuur en winkelgebieden compacter te maken ontstaat een meer robuuste structuur. Alle winkelgebieden binnen de (nieuwe) hoofdwinkelstructuur zijn van vitaal belang voor de lokale verzorgingsstructuur en/of dragen bij aan de doelstelling Den Haag Beste Winkelstad. Deze (nieuwe) hoofdwinkelstructuur fungeert als vertrekpunt voor de volgende monitor.

Zie ook het persbericht van de gemeente Den Haag: Voorzichtig optimisme Haagse detailhandel

DATUM LOCATIE Den Haag OPDRACHTGEVER Gemeente Den Haag Deel deze pagina

gerelateerde informatie