Woonmanifestatie Westfriesland

In het vroege voorjaar organiseerde de regio Westfriesland in samenwerking met provincie Noord-Holland een regionale Woonmanifestatie. Bureau Stedelijke Planning hielp bij de inhoudelijke en operationele organisatie van dit evenement. Op deze dag stonden kennisdeling, samenwerking en het gesprek over complexe woonopgaven centraal. Aanwezig waren gemeenten, provincie, het Rijk, corporaties, beleggers, ontwikkelaars, bouwers en makelaars. Dagvoorzitter was Lex Brans, bouwambassadeur van de provincie Noord-Holland  

De Woonmanifestatie vond plaats in het voormalige Scheringa Museum in Opmeer: een bijzondere herontwikkelingslocatie die zal worden getransformeerd tot een wooncomplex. Bureau Stedelijke Planning nam in opdracht van de regio de voorbereiding en uitvoering van de Woonmanifestatie voor haar rekening. Ook hielpen we bij het opzetten van de ‘Woonchallenge’ voor studenten. Daarnaast begeleidden we op de dag zelf inhoudelijk een aantal deelsessies en vervulden de rol van gespreksleider.

Opgaven uit het Woonakkoord hoog op de agenda

De manifestatie was onderdeel van de uitvoering van het Woonakkoord dat de zeven Westfriese gemeenten en de provincie in 2020 hebben gesloten. Het Woonakkoord is uitvoeringsgericht. Centraal staan doelstellingen en daaraan verbonden acties rond de belangrijkste regionale woonthema’s die de komende jaren hoog op de agenda staan. Bureau Stedelijke Planning ondersteunt de regio op een aantal terreinen bij de uitvoering van het akkoord, zowel inhoudelijk als procesmatig. Zo voerden we een onderzoek uit naar (aanvullende instrumenten voor) betaalbaar wonen in de regio en richtten we ons op stedelijke vernieuwing en het opzetten van een regeling die doorstroom van senioren op de woningmarkt stimuleert.

Innovatieve en inspirerende woonconcepten

Het delen van kennis en elkaar inspireren stonden centraal tijdens de Woonmanifestatie. In het kader hiervan werd de Woonmanifestatie afgetrapt met een presentatie over een inspirerend praktijkvoorbeeld uit de regio: Het Holenkwartier in Hoorn. Dit industriële voormalige Philipsterrein wordt ontwikkelt tot een nieuwe stadswijk met wonen, bedrijvigheid en cultuur. Daarnaast was er aandacht voor de (door BSP georganiseerde) ‘Woonchallenge’ waarbij studenten van Hogeschool INholland innovatieve en inspirerende woonconcepten voor jongeren uitwerkten voor de herontwikkeling van het bedrijfsverzamelgebouw MIX in Hoorn. De vier finalisten van de challenge presenteerden hun ideeën aan de hand van een pitch en een poster.

Paneldiscussie, thematafels en netwerken

De woonthema’s werden op verschillende manieren besproken. Er vond een paneldiscussie plaats waarbij afgevaardigden van de regio, de markt, de provincie Noord-Holland en het ministerie van BZK in gesprek gingen over thema’s uit het Woonakkoord. Daarnaast werden belangrijke thema’s met betrekking tot wonen gezamenlijk besproken in thematafels. Tijdens de thematafels werd in kleinere groepen gesproken over: woningbouwproductie en -versnelling, wonen en zorg voor ouderen, stedelijke vernieuwingsopgaven, duurzame woningbouw, de huisvesting van buitenlandse werknemers en betaalbaarheid van woningen. Bureau Stedelijke Planning vervulde bij de thematafels stedelijke vernieuwing, versnelling woningbouwproductie en betaalbaarheid de rol van gespreksleider. Ook presenteerden we vooraf kort de resultaten van de door ons uitgevoerde onderzoeken naar (het stimuleren van) betaalbare woningbouw en stedelijke vernieuwingsopgaven in de regio.

De manifestatie werd afgesloten met een netwerkborrel. Wij kijken terug op een zeer geslaagde Woonmanifestatie waarin veel kennis en inspiratie zijn gedeeld. Het evenement was mede bijzonder omdat het één van de eerste evenementen was waar de ‘sector’ elkaar weer fysiek kon ontmoeten.

 

 

 

DATUM CONTACTPERSOON Jan Nico Wigboldus jannico.wigboldus@sweco.nl
+31 (0)6 20956159

Jan Nico Wigboldus is managing consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie