Column Pieter van der Heijde: zes elementen voor succesvolle circulaire herstructurering

vakkennis

Het is tijd voor een nieuwe toekomstbestendige generatie werklocaties. Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. Wij zien echter volop kansen voor herontwikkeling vanwege de vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie. Ecologische en sociale aspecten worden steeds belangrijker en bedrijventerreinen staan steeds meer in contact met de omgeving en maatschappij. Door nu de opgave om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren naar ‘new school’-werklocaties te combineren met nationale en lokale klimaatdoelstellingen, snijdt het mes aan twee kanten. Hiermee kunnen tegelijkertijd twee complexe problemen worden aangepakt. Vanuit deze gedachte ontwikkelden wij een nieuwe methode voor circulaire herstructurering van bedrijventerreinen bestaande uit zes elementen die elkaar versterken:

  1. optimaal benutten van de schaarse ruimte;

Herontwikkel en zorg voor forse verhoging van de Floor Space Index door stapelen van bedrijfsruimten en andere functies.

  1. hergebruik van lege kavels, leegstaande gebouwen en materialen;

Leegstand en braakliggende kavels bieden mogelijkheden voor ander (tijdelijk) gebruik wat met tijdelijke vergunningen kan worden bewerkstelligd. Benut eerst het bestaande vastgoed alvorens nieuw vastgoed te realiseren en combineer deze herontwikkeling met cradle to cradle materialen en constructies en maatregen om energiegebruik fors te reduceren.

  1. toekomstbestendig en flexibel ontwikkelen;

Het doel bij aanvang van de ontwikkeling moet zijn om obstructies voor bijvoorbeeld herverkaveling, herstructurering en transformatie voor toekomstige gebruikers weg te nemen. Om toekomstige herstructurering te bevorderen ligt het eigendom van terrein en vastgoed bij voorkeur bij één partij.

  1. energiereductie bedrijven;

Door toepassing van tal van duurzaamheidsmaatregelen kan het energieverbruik op terreinen fors worden teruggebracht. Faciliteer dit op terreinniveau in plaats van elk individueel bedrijf voor zich.

  1. ketensamenwerking;

Aan de circulaire economie zit een grote logistieke component. Voldoende dichtheid en massa van consumenten en bedrijven in de omgeving maakt de realisatie van circulaire stromen gemakkelijker. Bij voorkeur vindt voor een optimaal circulair proces ook ketenintegratie plaats van materialen en afvalstromen tussen bedrijven die op of nabij het bedrijventerrein gevestigd zijn.

  1. kruisbestuiving (financiële) middelen.

Beschikbare (financiële) middelen (subsidies en menskracht) kunnen zowel voor het vernieuwen van de voorraad van bedrijventerreinen als het bereiken van klimaatdoelstellingen worden ingezet. Circulaire herstructurering is bij uitstek een integraal onderwerp dat overheden kunnen aanpakken met duurzaamheid-, economie-, woon- en vastgoedcollega’s.

Door bovenstaande zes elementen optimaal met elkaar te combineren ontstaat een nieuwe generatie werklocaties die tevens een belangrijke bijdrage levert aan het herstel van het evenwicht in de natuurlijke omgeving.

Meer weten? Lees het volledige artikel dat wij hierover schreven voor BT magazine: https://www.stedplan.nl/vakkennis/zes-elementen-succesvolle-circulaire-herstructurering-bedrijventerreinen/

Deel deze pagina

gerelateerde informatie