Evenementen en de balans tussen leefbaarheid en levendigheid

vakkennis

evenementen

Het aantal evenementen in de openbare ruimte is de afgelopen jaren fors gestegen en neemt alleen maar verder toe. De balans tussen leefbaarheid en levendigheid komt hierbij in het gedrang. Spreiding van evenementen biedt mogelijkheden om de toeristische druk te verlichten. Een duidelijke strategie is hierbij essentieel. Bureau Stedelijke Planning adviseert om in evenementenbeleid te streven naar een optimale match tussen de vraag, het cultureel-toeristisch profiel en de locatiekenmerken van beschikbare evenementenlocaties. Wanneer er bewust wordt ingezet op deze matching is de leefbaarheid en levendigheid van gemeenten beter in balans. De evenementen trekken dan het gewenste type toerist aan, hebben meer draagvlak bij de inwoners en passen beter bij de locatie.

Waardevol toerisme

Onlangs verscheen het rapport ‘Waardevol toerisme’ van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (september 2019), waarin de impact van het toerisme op de economie, de samenleving en de leefomgeving aan elkaar wordt gekoppeld. In het rapport adviseert de Raad de Rijksoverheid meer regie op het toerisme terug te pakken om zo een gebalanceerde groei te bewerkstelligen waarvan de hele samenleving vooral van zou moeten profiteren.

Toerisme is een belangrijke sector binnen ons land en heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. De sector beslaat momenteel vier procent van ons bruto binnenlands product. Helaas spelen negatieve aspecten als overlast en verstoorde balans tussen leefbaarheid en levendigheid ook een steeds grotere rol.

Evenementen: leefbaarheid en levendigheid

De discussie rondom leefbaarheid en levendigheid manifesteert zich in optima forma rondom het thema evenementen. Het aantal evenementen in de openbare ruimte is – net als het toerisme – de afgelopen jaren fors gestegen en neemt alleen maar verder toe. Enerzijds zijn evenementen positief voor de levendigheid in een stad of gebied. Ze zorgen voor reuring voor bewoners en trekken bezoekers aan. Anderzijds kunnen evenementen veel overlast met zich meebrengen omdat ze veelal plaatsvinden binnen stedelijke, dichtbevolkte gebieden. Dit zet de leefbaarheid onder druk. Door de toename van het aantal evenementen voeren steeds meer gemeenten een restrictief locatiebeleid, om de (duldbare) overlast voor omwonenden te beperken en vast te leggen. Hierdoor nemen de mogelijkheden om meer evenementen te organiseren af.

Spreiding van toerisme en evenementen

De impact van de groei van het toerisme is het grootst in Amsterdam. De gemeente en de Metropoolregio zetten steeds sterker in op spreiding van toeristen in de regio en daarbuiten.

Ook het spreiden van evenementen biedt mogelijkheden om de druk te verlichten. Waar sommige gemeenten – zoals Amsterdam – terughoudend zijn in het aantrekken van nieuwe (grootschalige) evenementen, doen andere gemeenten er juist alles aan om meer evenementen naar zich toe te trekken vanwege het economische belang. Met name grootschalige evenementen hebben een sterke aantrekkingskracht op zowel binnen- als buitenlandse toeristen. Het zorgt voor grote bezoekersstromen en genereert overnachtingen en bestedingen in een gebied.

Raamwerk voor evenementenstrategie

Wanneer een gemeente meer evenementen wil aantrekken is een duidelijke strategie van belang. Welke typen evenementen zijn geschikt om aan te trekken voor het gebied? Bureau Stedelijke Planning ontwikkelde een raamwerk om een gebalanceerde afweging te maken tussen de vraag vanuit de markt, het DNA van het gebied en de kenmerken van de evenementenlocaties.

Allereerst is het van belang in te spelen op de ontwikkeling van de vraag naar bepaalde typen evenementen. Daarnaast moet er bij het aantrekken van nieuwe evenementen sprake zijn van aansluiting op het cultureel-toeristisch profiel van een stad of regio. Dit profiel geeft aan wat kenmerkend is voor de inwoners van de gemeente en welk type toerist de stad of regio wil aantrekken. Aan de hand van dit profiel kan de strategie voor het evenementenbeleid worden bepaald en worden vastgesteld welke typen evenementen wenselijk zijn om aan te trekken.

Ten slotte leggen veel gemeenten in locatieprofielen vast wat de mogelijkheden voor evenementen zijn. In een locatieprofiel dient een afweging te worden gemaakt tussen de ruimtelijke mogelijkheden en de toelaatbare overlast. Deze afweging wordt steeds moeilijker door stedelijke verdichting en mondigheid van bewoners. Ook blijken vaak de locatieprofielen niet aan te sluiten op de ambities van een stad of regio.

Balans levendigheid en leefbaarheid door goede matching

Gemeenten kunnen een grote slag maken door in te zetten op matching van evenementen met de vraag (vanuit de markt), zorgvuldig samengestelde locatieprofielen en de aansluiting bij het imago of de identiteit van een stad of regio (cultureel-toeristisch profiel).

Zo stimuleren we evenementen die doelgroepen beter aanspreken, meer draagvlak bij de inwoners hebben en beter passen bij de locatie.

Vragen?

Bureau Stedelijke Planning is betrokken bij meerdere adviestrajecten omtrent evenementenbeleid en evenementenlocaties. Vragen? Susanne Brugman, adviseur Winkelen & Vrije Tijd (subr@stedplan.nl / 020-6254267).

Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Horecapaviljoen ING kantoor ArenApoort

Horecapaviljoen ING kantoor ArenApoort

/ Van Riezen & Partners, OVG

Het toevoegen van een horecapaviljoen bij het nieuwe ING hoofdkantoor in het ArenApoort gebied is verantwoord. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Stedelijke Planning in Lees meer