Nieuwe methodiek behoefteramingen in stedelijk gebied: match economie en demografie

vakkennis

Nederlandse steden gaan de komende periode een sterke demografische groei doormaken. Zo neemt het aantal inwoners in de G4 tot 2040 toe van 2,4 naar 2,9 mln (20%) en krijgt Utrecht te maken met een bevolkingstoename van meer dan 30%.  Naast de grote woningbouwopgave brengt dit ook andere uitdagingen met zich mee: waar moeten deze nieuwe inwoners werken, winkelen, recreëren? Hoe blijft de woon-werkbalans in evenwicht? Hoe vinden bedrijven en organisaties voldoende arbeidspotentieel in de nabije stedelijke omgeving? Bureau Stedelijke Planning heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld voor het ramen van de ruimtebehoefte naar (onder meer) werkfuncties, die recht doet aan zorgvuldig ruimtegebruik in een stedelijke context.

De bevolking groeit hard, maar de economie eveneens. Stedelijke regio’s kampen niet alleen met een tekort aan woningen, maar ook aan werklocaties. Met name in het bestaand stedelijk gebied is de strijd om de schaarse ruimte goed zichtbaar. Werkfuncties worden de stad uitgedrukt omdat verouderde bedrijventerreinen worden getransformeerd naar woonbestemmingen. Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening in het stedelijk weefsel (waar vind je nog een loodgieter?), de inclusiviteit van de stad (als met name banen voor praktijkgeschoolden vertrekken) en de mobiliteit. Hoe gaan we zorgvuldig om met de schaarste ruimte?

In onze nieuwe ramingsmethodiek verbinden wij economische en demografische prognoses:

  • langs de lijn van de economie brengen wij de ruimtevraag voor werkfuncties in beeld. Het fundament daarvoor vinden we in de huidige economische structuur,  economische groeicijfers en toegevoegde waardeontwikkeling per sector, historische ruimtevraag, het (veranderende) ruimtebeslag (kantoren, bedrijven, hybride werkvloeren en thuiswerken) en de relevante trends & ontwikkelingen.
  • langs de demografische lijn is de bevolkingsprognose en woningbouwambitie van de stad leidend. We brengen de extra ruimtebehoefte voor werkfuncties en voorzieningen in beeld die samenhangt met de woningbouwambitie. Dat doen we aan de hand van de gewenste woon-werkbalans in de stad, het ruimtegebruik per werknemer naar sector en het ruimtebeslag van het voorzieningenpakket dat voor de extra inwoners nodig is. Zo wordt duidelijk hoeveel extra ruimte is náást de beoogde nieuwe woningen.

Dit levert voor gemeenten de volgende nuttige inzichten op om te kunnen sturen met beleid:

  • Inzicht in de ruimtebehoefte van economische sectoren vanuit de ontwikkeling van de markt in de komende tien jaar. Met een verdiepingsslag voor de werkfuncties die bij uitstek passen in stedelijke gebieden, zoals creatieve bedrijvigheid, ambachten, food, HTSM en Life sciences & Health.
  • Inzicht in de economische sectoren die passen bij de toekomstige bevolkingssamenstelling.
  • Een helder beeld van de ruimtebehoefte die minimaal nodig is voor evenwicht in de woon-werkbalans, gegeven de verwachte groei van de bevolking.
  • Het benodigde ruimtebeslag voor de voorzieningen waar de toekomstige inwoners en werknemers gebruik van gaan maken.

Wilt u ook beter inzicht in de woonwerkbalans in uw gemeente, of de ruimtebehoefte aan economische en maatschappelijke functies die volgt uit de woningbouwambitie? Neem dan contact op met Bianca Lemm voor een oriënterend gesprek (bianca.lemm@sweco.nl / 06 – 82913996).

MEER INFORMATIE Bianca Lemm Msc Bianca Lemm Bureau Stedelijke Planning bianca.lemm@sweco.nl
+31 (0)6 82913996

Bianca Lemm MSc is senior consultant Werken & Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning (part of Sweco).
Deel deze pagina

gerelateerde informatie