Visie op de supermarktstructuur: onmisbaar instrument voor een toekomstbestendige detailhandelsstructuur

vakkennis

Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente Schouwen-Duiveland en de gemeente Rijswijk geadviseerd over de formulering en aanscherping van de visie op de supermarktstructuur. Gemeenten krijgen vaak verzoeken om uitbreiding van bestaande supermarkten of de vestiging van een nieuwe supermarkt planologisch mogelijk te maken. Wanneer meerdere marktinitiatieven zich aandienen is het soms lastig te overzien welke te honoreren, en op welke gronden dat te doen. Een heldere visie op de supermarktstructuur helpt met het maken van duidelijke keuzes. Keuzes die soms belangrijke gevolgen hebben voor de winkelstructuur: juist een supermarktontwikkeling fungeert immers als katalysator voor de rest van het winkelgebied.

In Schouwen-Duiveland zijn er bij de gemeente diverse initiatieven voor verplaatsing, nieuwbouw en/of vergroting van bestaande supermarkten ingediend. Als al deze initiatieven worden gehonoreerd neemt het supermarktareaal aanzienlijk toe. De gemeente heeft Bureau Stedelijke Planning daarom gevraagd om de visie op de supermarktstructuur aan te scherpen en lopende initiatieven te beoordelen. Op basis van onze analyses blijkt het marktpotentieel onvoldoende om alle initiatieven te honoreren. Dit zou een negatieve uitwerking hebben op de ruimtelijk-economische structuur. Dit impliceert dat er selectief moet worden omgegaan met wensen voor uitbreiding en verplaatsing van supermarkten, en zeker met nieuwe vestigingen. Bureau Stedelijke Planning adviseerde om prioriteit te leggen bij versterking van het supermarktaanbod in Zierikzee Centrum en bij de optimalisatie van het supermarktaanbod binnen de bestaande voorzieningenstructuur van de grootste kernen. Daarnaast adviseerden wij om uiterst terughoudend om te gaan met andere supermarktontwikkelingen.

Ook in de gemeente Rijswijk waren er verschillende verzoeken voor uitbreiding van bestaande supermarkten. Een helder toetsingskader ontbrak. Bureau Stedelijke Planning is gevraagd een visie op de supermarktstructuur op te stellen die fungeert als toetsingskader voor lopende en nieuwe initiatieven. Tevens is deze bedoeld als richtinggevend kader voor marktpartijen (waar is versterking mogelijk en waar niet). Bureau Stedelijke Planning adviseerde om de beperkte uitbreidingsruimte primair in te zetten voor uitbreiding van bestaande supermarkten in de winkelcentra met voldoende potentieel en perspectief. Tevens in de centra die door uitbreiding van de supermarkt een hernieuwde impuls krijgen. Daarnaast is het advies om nieuwe supermarktinitiatieven zo veel mogelijk binnen de bestaande (en toekomstige) detailhandelsstructuur op te vangen, mede ter bevordering van een goede ruimtelijke structuur en het voorkomen van verder oplopende winkelleegstand.

Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Parkeerpanel Winkelen en Parkeren

De relatie tussen winkelen en parkeren lijkt vaak ingewikkeld. Om dit te veranderen moet de winkelier verder kijken dan de winkelpui, moet de parkeerexploitant buiten Lees meer

Van MIRO tot Pick Up Point

Er is iets bijzonders gaande in de foodretail. Als enige sector in de Nederlandse retail blijven de bestedingen nog enigszins op peil. Eten moeten we Lees meer