Wat is circulaire economie?

vakkennis

De komende periode zal de wereldbevolking en die in Nederland sterk groeien. Dit betekent meer consumptie, meer bedrijvigheid, meer verbruik en meer afval. Tegelijkertijd worden grondstoffen steeds schaarser. Om een leefbare groei te kunnen realiseren is een transitie van de maatschappij en economie noodzakelijk. Onze huidige economie is nog grotendeels lineair ingericht waarbij grondstoffen worden gebruikt voor productie die na gebruik als afval worden gezien (take, make, waste). De circulaire economie is een economisch systeem dat ingericht is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren (make, use, return and renew). Dit brengt veel kansen voor bedrijven mee: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval. De noodzaak hiertoe neemt sterk toe en dit uit zich in een groeiend aantal bedrijven dat opereert binnen de circulaire economie.

De overgang naar een circulaire economie vereist aanpassingen in hele waardenetwerken: van productontwerp tot nieuwe bedrijfs- en marktmodellen en nieuwe vormen van consumentengedrag. De transitie naar een circulaire economie is hiermee een technologische, maatschappelijke en logistieke opgave. Innovatie op het gebied van de circulaire economie is nodig en betreft een volledige systemische benadering, met innovatie die betrekking heeft op organisatie, technologie, maatschappij, financieringsmethoden en beleid.

Dit jaar heeft het kabinet het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ opgesteld om voor 2050 een circulaire economie te realiseren. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). Om de transitie te versnellen is er een sterke behoefte aan grootschalige experimenten, creativiteit en open innovatie, waarin de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en lokale initiatieven essentieel is.

 

Afbeelding: van een lineaire naar een circulaire economie
Bron het Rijk, 2016

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen haalbaar

/ gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen is voornemens met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Stepelerveld ’het duurzaamste bedrijventerrein van Twente’ te ontwikkelen. Bureau Stedelijke Planning heeft voor de ontwikkeling van Stepelerveld de behoefteraming en onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking geleverd.